Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-7
previous Lớp 6-6Lớp 6-8 next
Ban khen danh dự
Trần Quang Nhã
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝLÝ HÓAKHẢO-HẠCH
1 - Trần Quang Nhã
2 - Nguyễn Ngọc Dũng
3 - Nguyễn Khắc Tính
1 - Vũ Xuân Đạt
2 - Nguyễn Duy Linh
3 - Trần Quang Nhã
1 - Trần Quang Nhã
2 - Vũ Xuân Đạt
3 - Nguyễn Đắc Hiếu
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Trần Ngọc Thi
2 - Trịnh Dũng
3 - Lê Quang Nhường
1 - Trần Quang Nhã
2 - Dương Văn Hiển
3 - Vũ Xuân Đạt
1 - Nguyễn Đắc Hiếu
2 - Trần Quang Nhã
3 - Dương Quốc Vũ
PHÁP-VĂNVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Trần Quang Nhã
2 - Nguyễn Đắc Hiếu
3 - Chung Quốc Hùng
1 - Nguyễn Đắc Hiếu
2 - Diệp Phước Cường
3 - Trương Nhật Kỳ
1 - Nguyễn Khắc Tính
2 - Nguyễn Đắc Hiếu
3 - Nguyễn Tấn Dũng
71-6-7-ed
Hàng 6  
message Huỳnh Phương, Nguyễn Quí, Hoàng Nhật Tiến, Nguyễn Ngọc Dụng, message Chung Quốc Hùng, message Nguyễn Đắc Hiếu, Lê Quang Nhường.
Hàng 5  
message Huỳnh Quốc Bình, Dương Văn Hiển, Trần Vĩ, Phùng Ngọc Hùng, Trần Hùng Sang, Nguyễn Danh Việt, Trương Văn Phong, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Huy Quang, Võ Phi Hùng.
Hàng 4  
Trương Nhựt Kỳ, message Đinh Mạnh Đạt, Nguyễn Phi Vân, Dương Tấn Hùng, message Nguyễn Gia Cương, message Nguyễn Duy Linh, Hoàng Quí Lâm, Trần Kim Lai, Nguyễn Tấn Hưng, message Đoàn Văn Hiệp.
Hàng 3  
Hầu Mạc Phú, Võ Văn Hòa, Diệp Phước Cường, Văn Đức Thái, Đỗ Hoàng Đức, Huỳnh Quí Dũng, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Tính, Lê Hồng Lĩnh, Chu Quang Hưng.
Hàng 2  
message Vũ Xuân Đạt, Trần Văn Long, Nguyễn Đức Vân, Nguyễn Hữu Trung, Vũ Minh Tuấn, Trịnh Dũng, Huỳnh Ngọc Bích, message Trần Quang Nhã, Trần Ngọc Thi.
Hàng 1  
Bùi Minh Hải, Trần Bá Trung, Đặng Ngọc Long, Dương Quốc Vũ, Nguyễn Thới Hòa, Trần Trọng Nhơn, Phan Văn Phát, Nguyễn Anh Dũng, Lê Cao Trung, Nguyễn Thanh Cường.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-6Lớp 6-8 next