Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-6
previous Lớp 6-5Lớp 6-7 next
Ban khen danh dự
Hồng Thảo Tri Ngộ Phương
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝLÝ HÓAKHẢO-HẠCH
1 - Lê Trung Vinh
2 - Nguyễn Thanh Hiệp
3 - Uông Đình Hòa
1 - Nguyễn Thanh Hiệp
2 - Uông Đình Hòa
3 - Nguyễn Văn Hạnh
1 - Nguyễn Thanh Hiệp
2 - Bùi Hữu Tín
3 - Lê Trung Vinh
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Lê Minh Triết
2 - Bùi Hữu Tín
3 - Hồng Thảo Tri Ngộ Phương
1 - Nguyễn Thanh Hiệp
2 - Nguyễn Thành Trí
3 - Lê Trung Vinh
1 - Nguyễn Thanh Hiệp
2 - Uông Đình Hòa
3 - Phạm Hữu Minh
PHÁP-VĂNVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Hồng Thảo Tri Ngộ Phương
2 - Hoàng Đình Phước
3 - Lê Trung Vinh
1 - Uông Đình Hòa
2 - Lâm Thanh Thọ
3 - Hoàng Đình Phước
1 - Bùi Hữu Tín
2 - Hồng Thảo Tri Ngộ Phương
3 - Lâm Thanh Thọ
71-6-6-ed
Hàng 6  
Uông Đình Hòa, Lý Hồng Sanh, Hứa Thông An, Vũ Văn Bích, message Hồ Minh Quan, Lưu Văn Mạnh, Trần Tấn Lộc, Lê Tùng Lâm, Lưu Văn Hùng, message Trần Mộng Hoàng.
Hàng 5  
Nguyễn Thanh Hiệp, Phạm Đăng Hòa, message Phạm Hữu Minh, Tạ Hoàng Vũ, message Trần Chung, Nguyễn Tôn Hoàng, message Nguyễn Văn Hạnh, Đỗ Đình Hưng, message Lê Quang Phước, message Lê Minh Triết.
Hàng 4  
Trương Thế Phúc, Hồng Thảo Tri Ngộ Phương, Phạm Tường Thụy, Nguyễn Thành Qui, Hứa Thông Trung, message Phạm Bá Mạnh, message Vương Bá Cảnh, message Mai Bá Tùng, message Nguyễn Thành Trí, Nguyễn Hoàng Tân.
Hàng 3  
Quan Kỳ Sơn, Phạm Mạnh Quân, Nguyễn Quốc Vượng, message Lê Trung Vinh, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Hoan, Trịnh Minh Luân, Nguyễn Thành Long, Đặng Ngọc Đường, Nguyễn Anh Tuấn.
Hàng 2  
Lê Xuân Trường, message Nguyễn Kim Thân, Phạm Hữu Nghị, Lâm Thanh Thọ, Hoàng Đình Phước, Trương Hoàng Thành, Lê Hoàng Nam, Nguyễn Anh Thao, Nguyễn Nghi Quân, message Trần Văn Thao.
Hàng 1  
Trương Thế Hùng, message Dương Trí Dũng, Tạ Vĩnh Triều, message Bùi Hữu Tín, message Nguyễn Trung Hà, Thái Thanh Phong, message Nguyễn Xuân Hữu, Vũ Quốc Anh, Tăng Phát Đạt, message Nguyễn Trọng Tâm.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-5Lớp 6-7 next