Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6-2
previous Lớp 6-1Lớp 6-3 next
Ban khen danh dự
Trịnh Ngọc Huy
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝLÝ HÓAKHẢO-HẠCH
1 - Nguyễn Ngọc Hùng Dũng
2 - Trịnh Ngọc Huy
3 - Lê Văn Ngọc
1 - Trịnh Ngọc Huy
2 - Phạm Văn Hùng
3 - Huỳnh Phước Hải
1 - Trịnh Ngọc Huy
2 - Phạm Văn Hùng
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSỬ ĐỊA
1 - Trịnh Ngọc Huy
2 - Phạm Văn Hùng
3 - Nguyễn Khánh
1 - Nguyễn Ngọc Hùng Dũng
2 - Huỳnh Phước Hải
3 - Trịnh Ngọc Huy
1 - Trịnh Ngọc Huy
2 - Phạm Văn Hùng
3 - Trần Quốc Thai
ANH VĂNVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Trịnh Ngọc Huy
2 - Phạm Văn Hùng
3 - Nguyễn Ngọc Hùng Dũng
1 - Nguyễn Nguyễn Hùng Dũng
2 - Nguyễn Nhật Phương
3 - Nguyễn Đức Long
1 - Trịnh Ngọc Huy
2 - Phạm Văn Hùng
3 - Nguyễn Nhật Phương
71-6-2-ed
Hàng 6  
message Trần Văn Thạch, Bùi Duy, message Trần Tuấn Nguyên, message Đỗ Thanh Sơn, Trần Đình Hải, Nguyễn Anh Dũng, message Ngô Quân Lập, message Huỳnh Phước Hải, message Nguyễn Trọng Hùng.
Hàng 5  
message Đoàn Văn Bình, Phạm Ngọc Vinh, message Nguyễn Trung Nghĩa, Phạm Hữu Phước, message Lai Phạm Nam Tùng, Nguyễn Nhựt Phương, message Trịnh Ngọc Huy, message Trần Quốc Thái, Nguyễn Ngọc Thành, message Trần Quốc Thắng, Hồ Minh Hoàng, message Lê Văn Ngọc.
Hàng 4  
message Trần Đức Dũng, message Nguyễn Khánh, Nguyễn Đức Long, message Lê Trung Cang, message Phan Quang Cẩn, message Trần Ngọc Linh, message Mai Hữu Tài, message Phan Châu Lâm, message Trương Xuân Thi, message Đỗ Đức Khang, message Lê Như Tuấn, message Nguyễn Tuấn Sĩ.
Hàng 3  
message Phan Tuấn Kiệt, message Phi Trọng Hữu, message Phạm Anh Tuấn, message Trần Tiển Nghiêm Minh, message Huỳnh Hữu Chí, Lê Hoàn Thành, message Nguyễn Bá Luật, message Nguyễn Minh Hải, message Hoàng Đức Tường, message Lý Trường Sơn, message Phạm Văn Hùng, message Võ Thanh Lý, message Phan Hữu Tài.
Hàng 2  
2Passed away Nguyễn Ngọc Hùng Dũng, message Nguyễn Đình Phú, message Phan Minh Tiến, message Phan Samy, message Đỗ Phú Cường, message Trần Đức Quỳnh, Huỳnh Ngọc Minh, message Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Hoàn Anh, Nguyễn Đăng Lộc, message Lạc Thành, message Nguyễn Phát Đạt.
Hàng 1  
message Nguyễn Đình Hải, Nguyễn Đình Khanh, message Nguyễn Phúc Vĩnh Thuần, message Sơn Trường, message Hồ Sĩ Huỳnh, Nguyễn Thành Liêm, Đỗ Quang Hiền, message Bùi Kiền, Nguyễn Minh Hiếu, message Nguyễn Xuân Lâm, message Lê Đắc Thắng, message Nguyễn Văn Điển, message Nguyễn Đình Dinh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6-1Lớp 6-3 next