Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4-10
previous Lớp 4-9Lớp 4-11 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Minh Tuấn
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝKHẢO-HẠCHTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Đức Phú
2 - Trg Chức Toàn
3 - Nguyễn Ngọc Huy
1 - Nguyễn Nguyễn Anh Dũng
2 - Nguyễn Phú Vinh
3 - Quách Vĩnh Châu
1 - Nguyễn Lê Quang
2 - Trần Vũ
3 - Hồ Tuấn Khanh
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂNSINH NGU
1 - Nguyễn Minh Tuấn
2 - Võ Thanh Lam
3 - Ôn Thanh Sơn
1 - Nguyễn Minh Tuấn
2 - Nguyễn Đức Phú
3 - Nguyễn Kim Hiền
1 - Nguyễn Ngọc Anh Dũng
2 - Nguyễn Minh Tuấn
3 - Nguyễn Trọng Tuân
HỘI-HỌA
1 - Ôn Thanh Sơn
2 - Hoàng Công Hiền
3 - Lê Cao Nam
71-4-10-ed
Hàng 5  
Châu Tiến Dũng, Phạm Cao Minh Trí, Nguyễn Trường Sơn, message Hoàng Ngọc Đẩu, message Nguyễn Minh Tuấn, message Trương Chức Toàn, Nguyễn Văn Hùng, Lê Cảnh Nhạc, message Trần Vũ, Nguyễn Ngọc Anh Dũng, Hồng Đạt Phúc.
Hàng 4  
Đặng Thành Công, Hoàng Công Hiền, message Mai Công Phú, Lê Cao Nam, Phạm Trường Sơn, Nguyễn Trọng Tuấn, Châu Kinh Tiến, message Dương Xuân Vọng, message Nguyễn Duy Khiêm, Nguyễn Đình Thuận, message Nguyễn Kim Hiền, message Nguyễn Văn Phụng.
Hàng 3  
Nguyễn Phú Vinh, message Nguyễn Văn Quang Minh, Vũ Thanh Hiển, message Nguyễn Văn Phước, Võ Minh Hiệp, Trương Hoàng Dũng, Nguyễn Quốc Thống, Ôn Thanh Sơn, message Nguyễn Lê Quang, Mã Tấn Thạch, Nguyễn Anh Kiệt, Trần Ngọc Minh.
Hàng 2  
message Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Hữu Phước, message Võ Thanh Lam, Nguyễn Đăng Huy, message Trần Quang Phúc, Tạ Văn Phi, Trần Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Trí, Đinh Mạnh Cường, message Hồ Đăng Trung, message Huỳnh Tấn Đức, Dương Đức Nghĩa.
Hàng 1  
Nguyễn Nam, message Quách Vĩnh Châu, message Nguyễn Chí Hùng, message Hồ Tuấn Khanh, Trần Anh Tuấn, message Trần Minh Tùng, Dương Nguyên Hưng, Phan Anh Tài, message Hoàng Quốc Bảo, message Nguyễn Đức Phú, Trần Vũ Hải, message Lê Minh Hoàng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4-9Lớp 4-11 next