Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-9
previous Lớp 7-8
Ban khen danh dự
Nguyễn Phước Hà
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Phước Hà
2 - Nghiêm Quốc Việt
3 - Trương Quốc Tuấn
1 - Huỳnh Anh Dũng
2 - Nguyễn Ngọc Châu
3 - Phạm Thành Út
1 - Phạm Thành Út
2 - Lê Đắc Huy
3 - Trần Thanh Tùng
LÝ HÓASỬ ĐỊAVẠN VẬT
1 - Nguyễn Thế Hưng
2 - Ngô Hồng Thái
3 - Trương Công Hòa
1 - Nghiêm Quốc Việt
2 - Đỗ Văn Ước
3 - Nguyễn Phước Hà
1 - Nguyễn Phước Hà
2 - Nghiêm Quốc Việt
3 - Trương Quốc Tuấn
QUỐC-VĂNPHÁP-VĂNHỘI-HỌA
1 - Trương Quốc Tuấn
2 - Hà Phước Hoàng
3 - Trịnh Can
1 - Nguyễn Phước Hà
2 - Lê Đắc Huy
3 - Hà Phước Hoàng
1 - Nguyễn Phước Hà
2 - Trương Quốc Tuấn
3 - Nguyễn Minh Tâm
71-7-9-ed
Hàng 6  
message Tô Thanh Sơn, Nguyễn Quốc Dũng, Hà Phước Hoàng, message Ái Chương, Nguyễn Phi Hoàng, Lưu Ngọc Quang, message Vũ Khánh Cường, Trần Minh Sang.
Hàng 5  
message Thái Văn Trung, message Lý Phúc Thọ, Nguyễn Thế Tài, Trương Công Hòa, Trần Thanh Tùng, Hoàng Quốc Hưng, Đoàn Tôn Hùng, message Nghiêm Quốc Việt, Nguyễn Phi Hùng, message Hồ Tây Giang.
Hàng 4  
message Nguyễn Phước Hải (Hà), Đỗ Quang Sơn, message Nguyễn Tấn Tài, message Trần Quốc Đạt, message Nguyễn Duy Minh Đức, message Đặng Ngọc Hiệp, Nguyễn Hồng Hải, message Phạm Xuân Hùng, message Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Duy Hưng.
Hàng 3  
1Passed away Phạm Thành Út, Nguyễn Thu Tân, message Phạm Nguyễn Văn Anh Tuấn, Lê Quang Thông, Nguyễn Văn Phúc, Ngô Hồng Thái, Nguyễn Công Thăng, Ngô Hồng Hải, Nguyễn Minh Tâm, message Huỳnh Anh Dũng.
Hàng 2  
Nguyễn Thế Năng, message Trần Hữu Tùng, Trần Văn Định, message Nguyễn Kim Giao, message Nguyễn Bảo Thạch, Lê Hữu Thanh, message Châu Quang Hiển, message Trịnh Can, message Bùi Đình Can, message Nguyễn Quang Sơn.
Hàng 1  
message Trương Quốc Tuấn, message Trần Tấn Hữu, message Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Thế Hưng, Ngô Hoàng Sơn, message Nguyễn Đức Toàn, message Lê Đắc Huy, Nguyễn Ngọc Châu, message Đỗ Văn Ước, message Lê Anh Tuấn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7-8