Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-8
previous Lớp 7-7Lớp 7-9 next
Ban khen danh dự
Lê Cao Trang
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Mạnh Cường
2 - Nguyễn Hoàng Việt
3 - Lê Xuân Sơn
1 - Lý Văn Quới
2 - Hồ Đình Phương
3 - Cao Phong Vũ
1 - Phan Minh Tuấn
2 - Nguyễn Duy Đức
3 - Nguyễn Tấn Long
LÝ HÓASỬ ĐỊAVẠN VẬT
1 - Lê Ngọc Hưng
2 - Phan Minh Tuấn
3 - Nguyễn Mạnh Cường
1 - Nguyễn Mạnh Cường
2 - Lê Xuân Hiền
3 - Lê Trung Hiệp
1 - Lê Cao Trang
2 - Nguyễn Hoàng Việt
3 - Nguyễn Tấn Long
QUỐC-VĂNPHÁP-VĂNHỘI-HỌA
1 - Đào Minh Đức
2 - Nguyễn Mạnh Cường
3 - Nguyễn Anh Tài
1 - Lê Cao Trang
2 - Nguyễn Hoàng Viêt
3 - Nguyễn Anh Tài
1 - Lê Ngọc Hưng
2 - Lê Cao Trang
3 - Lâm Quang Thanh
71-7-8-ed
Hàng 6  
message Nguyễn Minh Dũng, message Phạm Đình Nguyên, message Lê Trung Hiệp, message Ngô Tấn Quang, message Phạm Công Minh, Phan Minh Tuấn, Lâm Thế Hùng.
Hàng 5  
message Lê Ngọc Hưng, Ngô Cao Đông, Trần Văn Trạch, Lê Xuân Sơn, Nguyễn Tiến Long, message Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Hoàng Việt, message Nguyễn Duy Hãi, Nguyễn Đức Hưng, 1Passed away Lê Quốc Bảo.
Hàng 4  
Nguyễn Hoàn Tân, Nguyễn Minh Hồng, Lê Cao Trang, message Nguyễn Mạnh Cường, message Huỳnh Tuyết Cầu, message Nguyễn Anh Văn, message Lê Trọng Khiêm, message Huỳnh Công Tấn, message Hoàng Quốc Tân.
Hàng 3  
message Cao Phong Vũ, message Hứa Thanh Phương, Thái Phi Sơn, Hồ Thanh Sơn, Nguyễn Duy Đức, message Nguyễn Thanh Hoàng, message Nguyễn Thanh Hà, message Nguyễn Anh Tài, message Hứa Huê Lê, Huỳnh Ngọc Thành.
Hàng 2  
message Vũ Duy Bách, message Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Hồng Phước, Trần Tiến Đạt, Phạm Thành Ngôn, message Lâm Quang Thanh, Lê Thiện Mỹ Duệ, Trần Chí Thành, message Hồ Đình Phương.
Hàng 1  
message Đào Minh Đức, Nguyễn Trung Chính, message Trịnh Kiên Chi, message Lý Văn Quới, Lê Xuân Hiền, message Võ Công Khanh, Ngô Hoàng Việt, Lê Quang Chiêu, Lê Vĩnh Hòa, Trần Chí Hiếu.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7-7Lớp 7-9 next