Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7-1
Lớp 7-2 next
Ban khen danh dự
Đặng Quốc Do
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝTOÁN-HỌC
1 - Đặng Quốc Do
2 - Nguyễn Đình Biên
3 - Đinh Bảo Châu
1 - La Hữu Chí
2 - Nguyễn Hồng Kiếm
3 - Dinh Trọng Tín
1 - Cao Văn Sơn
2 - Hồ Huỳnh Minh
3 - Trần Huy Tú
LÝ HÓASỬ ĐỊAVẠN VẬT
1 - Vương Thuận Giai
2 - Nguyễn Đình Biên
3 - Trần Văn Hải
1 - Trần Huy Tú
2 - Dương Đức Minh
3 - La Hữu Chí
1 - Trần Huy Tú
2 - La Hữu Chí
3 - Trần Minh Thiện
QUỐC-VĂNANH VĂNHỘI-HỌA
1 - Đặng Quốc Do
2 - Nguyễn Đình Biên
3 - Vương Thuận Giai
1 - Vũ Hải
2 - Nguyễn Minh Hiệp
3 - Nguyễn Đình Biên
1 - Vương Thuận Giai
2 - Đinh Trọng Tín
3 - Đặng Quốc Do
71-7-1-ed
Hàng 6  
Trần Chính Lý, Phan Quang Cảnh, Vũ Như Minh, message Vũ Hải, Tô Ngọc Văn, message Đặng Quốc Do, message Nguyễn Hoài Vũ, message Hồ Huỳnh Minh.
Hàng 5  
Trần Đắc Ngọc, message Cao Hiếu Nghĩa, Vương Thuận Giai, Nguyễn Ngọc Thanh, Đinh Bảo Châu, Đinh Quang Tân, Nguyễn Chí Dũng, 3Passed away Nguyễn Hồng Kiếm, message Ung Kim Long, Dương Đức Minh, Trần Quốc Quý.
Hàng 4  
Bùi Minh Hoàng, message Đặng Vinh, Cao Văn Sơn, Nguyễn Trọng Tiến, Đoàn Viết Cường, message Nguyễn Đình Biên, message Tống Phước Vĩnh, Lý Ngọc Long, message Nguyễn Tư Bích, Trương Vĩnh Dũng, Nguyễn Dũng.
Hàng 3  
message Võ Phi Hùng, Nguyễn Minh Hiệp, message Võ Kim Phụng, message Quách Ngụy Mạnh, Nguyễn Đăng Phái, Trần Văn Hải, Nguyễn Khánh Vân, message Lê Tiến Cường, message Đinh Gia Lễ, message Hồ Thông, Phan Tấn Trung, message Đào Thế Hùng.
Hàng 2  
message Huỳnh Văn Lộc, message Đặng Đức Duy, message Đặng Quốc Thắng, Phan Thọ Hưởng, message Nguyễn Hoàng Long, message Đinh Trọng Tín, message Nguyễn Minh Hoàng, message Quách Trung Tuấn, Phạm Gia Phong, Nguyễn Tường Phú, Passed away Lê Quang Trung, message Bạch Thái Vượng.
Hàng 1  
La Hữu Chí, Nguyễn Ngọc Quang, message Nguyễn Quang Đức, Hồ Minh Hiếu, message Trần Minh Thiện, Thẩm Huy Tú, message Trần Thanh Bảo, Nguyễn Quốc Cường, Trần Bá Sơn, Nguyễn Phước Toàn, Nguyễn Anh Tuấn, message Lâm Văn Đức.

message Có tin nhắn

Lớp 7-2 next