Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-5
previous Lớp 3-4Lớp 3-6 next
Ban khen danh dự
Lý Hồng Đức
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Lý Hồng Đức
2 - Vũ Công Thùy
3 - Mạc Văn Minh
1 - Nguyễn Toàn Thiện
2 - Nguyễn Đắc Đạt
3 - Lý Hồng Đức
1 - Vũ Công Thùy
2 - Lê Trung Thành
3 - Nguyễn Toàn Thiện
SINH NGUTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Trần Quốc Tuấn
2 - Vũ Công Thùy
3 - Lê Trung Thành
1 - Vũ Công Thùy
2 - Lý Hồng Đức
3 - Đặng Minh Huy
1 - Mạc Văn Minh
2 - Lý Hồng Đức
3 - Trần Quốc Tuấn
HỘI-HỌA
1 - Châu Tuấn Ngọc
2 - Lý Hồng Đức
3 - Nguyễn Thanh Phương
71-3-5-ed
Hàng 5  
Nguyễn Thanh Hạnh, message Thái Cao Hùng, Trần Duy, Nguyễn Toàn Thiện, message Lê Quang Khải, Trịnh Hữu Huân, Lê Công Đức, Trương Minh Thiện, Trần Tích Đức, Bùi Hữu Đức, Bùi Văn Khoa, Trần Bảo Dân.
Hàng 4  
Thái Phi Hổ, Nguyễn Thành Được, Lý Hồng Đức, Mạc Văn Minh, Lê Đỗ Dũng, message Hạng Văn Duy Hòa, Nguyễn Quý Long, Tạ Quốc Bảo, Bành Cửu, Phạm Việt Hoàng, message Trịnh Xuân, Nguyễn Thành Phương.
Hàng 3  
Trần Quốc Tuấn, Lâm Văn Thái, Lê Trung Thành, Nguyễn Điền, Bùi Văn Khoa, Vũ Đình Tân, Nguyễn Duy Hùng, Trần Xuân Quang, message Đặng Minh Huy, Vũ Quang Nguyên, message Nguyễn Quốc Thanh, Đặng Trấn Phương.
Hàng 2  
Phạm Văn Nam, Trần Thọ Hưng, Huỳnh Thiện Hớn, Châu Minh Tuấn, Vũ Công Thùy, Nguyễn Đình Trung, Cao Xuân Hưng, message Tạ Quang Huy, Nguyễn Đắc Đạt, Phạm Hoàng Tuấn Tùng, message Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Thanh Phong.
Hàng 1  
Lưu Thanh Hiệp, message Cao Kinh Quốc, Bùi Xuân Thọ, Trần Văn Minh, Nguyễn Khắc Tiến, Vương Trọng Cường, Phạm Mạnh Hùng, Dương Quốc Văn, Lê Đắc Hùng, Huỳnh Kim Hậu, Châu Tuấn Ngọc.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-4Lớp 3-6 next