Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-4
previous Lớp 3-3Lớp 3-5 next
Ban khen danh dự
Nh. Ngọc Thoại
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Nhan Ngọc Thoại
2 - Vũ Quốc Luân
3 - Phan Ngọc Thành
1 - Lê Minh Quốc
2 - Nguyễn Sơn Phong
3 - Nguyễn Phụ Tòng
1 - Đặng Đức Khuyến
2 - Nhan Ngọc Thoại
3 - Cao Minh Đăng
SINH NGUTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Phạm Trần Tuấn Dũng
2 - Huỳnh Thanh Bình
3 - Trần Bình Đông
1 - Đặng Đức Khuyến
2 - Lê Kim Thành
3 - Nguyễn Văn Luân
1 - Phan Ngọc Thành
2 - Nhan Ngọc Thoại
3 - Đặng Đức Khuyến
HỘI-HỌA
1 - Phan Nguyên Hùng
2 - Tô Sơn Hà
3 - Diệp Phước Lợi
71-3-4-ed
Hàng 6  
message Cao Minh Đảng, Lưu Hữu Tuấn, Chung Vĩnh Thuận, Phan Nguyên Hùng, Lưu Chí Hùng, Đặng Đức Khuyến, Nguyễn Quang Tuyến, Huỳnh Thanh Bình, message Vũ Văn Lộc, message Phạm Trần Tuấn Dũng.
Hàng 5  
message Đào Ngọc Ước, message Lê Hữu Chánh, Đinh Quốc Cường, message Lê Quang Trung, Tô Sơn Hà, message Vĩnh Hoài, Nguyễn Văn Luân, Văn Thế Hùng, message Lê Kim Thành, Trần Bá Châu.
Hàng 4  
Nguyễn Xuyên Nam, Vũ Nguyên Thành, Phạm Hữu Vị, Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Lâm, Bùi Hiển, Nguyễn Anh Hải, Vũ Quốc Luân, Đào Quốc Thắng, Từ Văn Đoàn.
Hàng 3  
message Trương Tùng, Lê Minh Quốc, Hồ Minh Tuấn, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Bá Ngọc, Trịnh Ngọc Tuấn, message Diệp Phước Lợi, Cổ Kim Báu, Ninh Hồng Đỉnh, message Nguyễn Sơn Phong.
Hàng 2  
Trần Quốc Lãm, Nguyễn Văn Hùng, Hồng Danh, Vũ Nguyễn Thiên Chương, Lê Công Danh, Phạm Hồng Hà, Nguyễn Phụ Tòng, Trần Bình Đông, message Mai Vĩnh Thời, Nguyễn Văn Hải.
Hàng 1  
Cao Xuân Ánh, Phan Ngọc Thành, Hoàng Ngọc Thạch, Trần Đình Thịnh, Nhan Ngọc Thoại, Lý Văn Minh, Nguyễn Minh Nghĩa, message Nguyễn Minh Xuân, Trần Trọng Linh, Phạm Công Đức.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-3Lớp 3-5 next