Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-3
previous Lớp 3-2Lớp 3-4 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Hữu Tuấn
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Cao Kinh Luân
2 - Trần Trọng Thạnh
3 - Trần Vương
1 - Nguyễn Hữu Tuấn
2 - Nguyễn Trường Sinh
3 - Lê Huy Đức
1 - Cao Kinh Luân
2 - Nguyễn Hữu Tuấn
3 - Phan Nhựt Dũng
SINH NGUTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Cao Kinh Luân
2 - Nguyễn Hữu Tuấn
3 - Trần Quang Trung
1 - Cao Kinh Luân
2 - Phạm Quang Minh
3 - Nguyễn Ngọc Long
1 - Lê Minh Đăng
2 - Cao Kinh Luân
3 - Nguyễn Hữu Tuấn
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Thiên Hàm
2 - Nguyễn Thanh Tri
3 - Cổ Quốc Cương
71-3-3-ed
Hàng 6  
Đỗ Năng Huy Kiểm, Cổ Quốc Cường, Phan Nhựt Dũng, Nguyễn Văn Khanh, message Trần Trọng Thanh, Nguyễn Ngọc Bình, Trần Hưng Sơn, Trần Mộng Cường.
Hàng 5  
Nguyễn Thanh Tri, message Hồ Trung Hiếu, Trần Bá Huy, Lê Thanh Dũng, Trần Khánh Luân, Diêu Hoàng Lộc, message Nguyễn Hữu Minh, message Trần Tiến Dũng, Lê Trúc Phương, Lê Huy Đức.
Hàng 4  
Nguyễn Hữu Tuấn, message Bạch Long Vân, Nguyễn Ngọc Long, message Nguyễn Hữu Trí, Phan Bích Dũng, Cao Kinh Luân, message Lê Thế Thịnh, Trương Minh Hoàng, message Nguyễn Hữu Khiêm Tín, Lê Trung Đông.
Hàng 3  
Mai Bá Hùng, Hồng Bửu Châu, Nguyễn Quang Tiến, Võ Hùng Minh, message Trịnh Tiến, Đinh Tấn Thành, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Vũ Kỳ Tú, message Nguyễn Quốc Dũng, Lê Thành Thái.
Hàng 2  
Nguyễn Quang Minh, message Lê Minh Đăng, Nông Thiện Minh, Khưu Thế Phong, Nguyễn Trường Sinh, Châu Hoàng Thiện, Sơn Lâm, Vũ Huy Dzu, Nguyễn Hữu Danh, message Võ Phạm Hùng.
Hàng 1  
Huỳnh Xuân Phương, Tăng Trí Hùng, Hiroshi Ochiai, message Đinh Tấn Lộc, message Trần Quang Trung, message Nguyễn Thế Tri, Lê Xuân Hiệp, message Nguyễn Đình Huân, message Lê Chi Tài, message Nguyễn Thiện Hàm.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-2Lớp 3-4 next