Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 3-2
previous Lớp 3-1Lớp 3-3 next
Ban khen danh dự
Lê Anh Việt
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Hoàng Anh Việt
2 - Lê Anh Việt
3 - Trần Công Minh
1 - Từ Đặng Minh Hùng
2 - Lê Anh Việt
3 - Lê Quang Thông
1 - Vũ Thanh Phong
2 - Lê Quang Thông
3 - Từ Đặng Minh Hùng
SINH NGUTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Trịnh Ngọc Hoàng
2 - Lê Anh Việt
3 - Hoàng Anh Việt
1 - Hoàng Anh Việt
2 - Lê Anh Việt
3 - Trần Công Minh
1 - Từ Đặng Minh Hùng
2 - Vũ Thanh Phong
3 - Trần Công Minh
HỘI-HỌA
1 - Từ Đặng Minh Hùng
2 - Trịnh Ngọc Hoàng
3 - Vũ Thanh Phong
71-3-2-ed
Hàng 6  
message Nguyễn Văn Nho, message Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Trường Khoa, message Lê Quang Thông.
Hàng 5  
Vũ Hùng Tâm, Võ Đạt Nghị, message Nguyễn Minh Ngọc, message Trần Điền Thanh, Nguyễn Văn Trung, message Đỗ Mạnh Hùng, message Nguyễn Hoàng Long, Hoàng Anh Việt, message Trần Văn Ngà, message Bùi Xuân Huy.
Hàng 4  
message Nguyễn Phước Trí, message Trần Ngọc Minh, message Cao Nam Đại, message Nguyễn Văn Hiến, message Đặng Đức, message Nguyễn Như Vinh, message Vũ Văn Phách, Trần Xuân Quang, Vũ Đình Thông, message Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Tuấn Ngọc.
Hàng 3  
Lý Đức Xương, message Lê Dân Bích Việt, message Dư Vĩnh Anh Kiệt, Nguyễn Đình Chuyên, message Hoàng Thành Thọ, Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Thái Anh Thọ, message Lê Anh Việt, Đinh Trần Lâm, Nguyễn Ngọc Long, Trần Ngọc Hiếu.
Hàng 2  
Bùi Minh Thảo, message Trịnh Ngọc Hoàng, message Trần Công Minh, message Trần Anh Hùng, message Trang Hồng Quân, Ngô Ngọc Trí, message Nguyễn Thế Bình Quốc, message Thạch Ngọc Trai, message Hồ Tấn Phú Quốc, message Nguyễn Trung Nghị, message Lê Quân.
Hàng 1  
message Phạm Ngọc Thành, message Đào Thế Hiệp, message Vũ Thanh Phong, Nguyễn Anh Phương, Dương Vi Hoàng Quy, Ngụy Ngọc Hiền, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Tài, message Đinh Bảo Nam, message Vũ Đức Hiền, Phạm Chí Đạt.

message Có tin nhắn

previous Lớp 3-1Lớp 3-3 next