Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Tư 9
previous Lớp Tư 8Lớp Tư 10 next
Ban khen danh dự
Trần Trung Dũng
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Trần Trung Dũng
2 - Nguyễn Thành Lập
3 - Nguyễn Hoàn Anh Vũ
1 - Nguyễn Hữu Hùng
2 - Nguyễn Thành Lập
3 - Nguyễn Văn Hòa
1 - Trần Trung Dũng
2 - Nguyễn Thanh Sơn
3 - Lê Minh Trí
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Trần Trung Dũng
2 - Nguyễn Thành Lập
3 - Cao Minh Dũng
1 - Nguyễn Thanh Sơn
2 - Cao Minh Dũng
3 - Nguyễn Lê Quang
1 - Phạm Minh Hiền
2 - Võ Công Tâm
3 - Nguyễn Kim Hiền
PHÁP-VĂN
1 - Trần Trung Dũng
2 - Nguyễn Thành Lập
3 - Hà Nhật Vinh
68-69_tu-9-p1
Hàng 5  
message Nguyễn Hữu Hùng, message Nguyễn Đình Thành, Lê Thành Sơn, Đinh Trọng Quân, Nguyễn Hữu Nghĩa, message Lý Xuân Lộc, message Nguyễn Vĩnh Thuận, Nguyễn Tấn Dũng, message Hồ Chí Hiền, Đào Tiến Nguyễn, Nguyễn Công Binh, Trần Trung Dũng, Mai Anh Tuấn.
Hàng 4  
Hà Nhật Vinh, Lê Minh Trí, message Nguyễn Đặng Huy, Phạm Minh Hiển, Nguyễn Ngọc Trí, Mai Phong, message Trần Hải, message Nguyễn Kim Hiền, message Trần Nguyên Khôi, message Hà Ngọc Sửu, Thái Hy Lâm.
Hàng 3  
Nguyễn Văn Hòa, message Huỳnh Chí Thiện, Nguyễn Trọng Tuấn, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Phú Vinh, message Lý Thi Nhân, Nguyễn Quốc Thông, message Nguyễn Anh Kiệt, Trương Hoàng Quân, Bạch Long Hà.
Hàng 2  
Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Tiến Dũng, Nguyễn Lâm, message Bùi Anh Tuấn, message Lương Tấn Hoàng, message Huỳnh Hữu Nghĩa, Trương Đình Thắng, Passed away Cô Hùng Cường, Lê Phùng Hiếu, Nguyễn Đình Trung.
Hàng 1  
Trần Văn Hùng, Nguyễn Trọng Toàn, Nguyễn An Toàn, Võ Công Tâm, message Nguyễn Lê Quang, Nguyễn Hoàn Anh Vũ, Nguyễn Thành Lập, Trần Ngọc, message Lý Trọng Nhân.

message Có tin nhắn

previous Lớp Tư 8Lớp Tư 10 next