Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Tư 8
previous Lớp Tư 7Lớp Tư 9 next
Ban khen danh dự
Trần Minh Đức
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Trần Minh Đức
2 - Lê Công Quốc Vũ
3 - Nguyễn Vũ Trọng
1 - Trần Nghiệp
2 - Nguyễn Tấn Phát
3 - Trần Chi Thông
1 - Trần Minh Đức
2 - Lữ Châu Hiếu
3 - Trần Bá Huy
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Lê Công Quốc Vũ
2 - Trần Nghiệp
3 - Nguyễn Văn Trí Dũng
1 - Trịnh Quốc Huy
2 - Phạm Hoàng Hùng
3 - Đoàn Mỹ
1 - Nguyễn Bá Hùng
2 - Nguyễn Phước Hải
3 - Phạm Quang Thành
PHÁP-VĂN
1 - Trần Minh Đức
2 - Đào Vĩnh Thủy
3 - Nguyễn Minh Chánh
68-69_tu-8-p1
Hàng 5  
Trần Chí Thông, Lý Văn Phùng, message Hoàng Ngọc Tuấn, message Nguyễn Ngọc Khôi, Huỳnh Trung, message Tôn Thất Công, Nguyễn Tấn Phát, Đặng Thúc Định, Trịnh Việt Kim, message Trần Bá Quyền.
Hàng 4  
message Ngô Hồng Nguyên, message Hoàng Quốc Nam, message Trần Vương Thạch, Lê Công Quốc Vũ, message Nguyễn Bá Hùng, message Phạm Quang Thành, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Chi Hùng, message Nguyễn Kim Phương, Nguyễn Thành Phi, Trần Bá Mỹ.
Hàng 3  
Hoàng Công Hiền, Lê Thanh Dũng, Ngũ Lâm, Huỳnh Ba Chi, message Trần Nghiệp, message Nguyễn Vũ Trọng, Lê H.n. Trung, Trần Thanh Quang, Trịnh Quốc Huy, Trần Hữu Tuấn, Võ Công Minh.
Hàng 2  
Trần Lê Quang, Ngô Ngọc Tuấn, Trần Quốc Bảo, Nguyễn Minh Chánh, Đoàn Mỹ, Trần Tiến Khánh, Lê Hữu Hanh, message Nguyễn Văn Trí Dũng, Lưu Ngọc Linh, Đặng Quốc Tuấn, Nguyễn Quốc Thái.
Hàng 1  
message Phạm Hoàng Hùng, message Phạm Hoàng Dũng, 2Passed away Lữ Châu Hiếu, Mai Văn Hùng, Nguyễn Quang Khải, Lâm Kiến Hòa, Đoàn Văn Thụy, Nguyễn Tiến Dũng, message Trần Văn Ngọc Danh, Nguyễn Trung Sơn, Nguyễn P.p. Thắng.

message Có tin nhắn

previous Lớp Tư 7Lớp Tư 9 next