Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Tư 7
previous Lớp Tư 6Lớp Tư 8 next
Ban khen danh dự
Diệp Minh Mẫn
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Diệp Minh Mẫn
2 - Nguyễn Minh Tuấn
3 - Vũ Thế Quân
1 - Đoàn Viết Tuấn
2 - Hồ Tuấn Khanh
     Nguyễn Minh Tuấn
     Vũ Quốc Thắng
3 - Đào Mạnh Hùng
     Nguyễn Trung Hiếu
1 - Nguyễn Minh Tuấn
2 - Diệp Minh Mẫn
     Vũ Thế Quân
3 - Đoàn Viết Tuấn
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Diệp Minh Mẫn
2 - Nguyễn Minh Tuấn
3 - Bùi Đức Tuyên
1 - Đào Mạnh Hùng
2 - Nguyễn Minh Tuấn
3 - Diệp Minh Mẫn
1 - Đào Mạnh Hùng
2 - Nguyễn Châu Tuấn
3 - Diệp Minh Mẫn
     Nguyễn Minh Tuấn
PHÁP-VĂN
1 - Bùi Bang Dũng
2 - Bùi Thế Dũng
3 - Vũ Thế Quân
68-69_tu-7-p1
Hàng 5  
message Hồ Tuấn Khanh, message Tô Thanh Hải, 1Passed away Bùi Đức Tuyên, message Nguyễn Anh Dũng, Đặng Minh Khải, Phan Anh Tài, Mai Anh Tài, message Lê Quang Anh, Nguyễn Lưu Tuyên, Hầu Mạc Vương, message Phạm Trí Đức, message Đoàn Việt Tuấn, Trần Văn Kim.
Hàng 4  
Trịnh Đình Thanh, message Lê Hiếu Nghĩa, Trát Anh Phi, Bùi Bằng Dũng, Nguyễn Tấn Dũng, message Vũ Thanh Tùng, Huỳnh Dương Phổ, Vũ Thế Quân, message Bùi Thế Dũng, message Trần Văn Minh, Vũ Thanh Hiền, Lê Xuân Minh.
Hàng 3  
message Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh, message Nguyễn Ngọc Thi, Nguyễn Vũ Trí, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Ngọc Minh, message Lê Xuân Hòa, message Nguyễn Hồng Sang, message Trần Trọng Cường, message Đào Mạnh Hùng, message Bùi Quang Hạnh, Phạm Đổ Kỳ Châu.
Hàng 2  
Vũ Văn Huy, Trần Việt Hùng, Nguyễn Quốc Thông, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Duy Hiếu, Trần Hoài Phương, Bành Đình Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn, Đinh Hùng Phương, Trương Vĩnh Phúc.
Hàng 1  
Lê Huy Hoa, Châu Xiên Kỳ, Nguyễn Ngọc Minh, Vĩnh Phúc, Trần Xuân Hải, Diệp Minh Mẫn, Huỳnh Quý Cường, Nguyễn Châu Tuấn, Chung Sơn Lâm.

message Có tin nhắn

previous Lớp Tư 6Lớp Tư 8 next