Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Tư 6
previous Lớp Tư 5Lớp Tư 7 next
Ban khen danh dự
Võ Đình Dũng
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Võ Đình Dũng
2 - Phạm Tân Thành
3 - Trần Quang Dũng
1 - Thân Đức Tuệ
2 - Cao Triều Liêm
3 - Nguyễn Trọng Phú
1 - Võ Đình Dũng
2 - Lê Tân Paul
3 - Phạm Tân Thành
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Võ Đình Dũng
2 - Nguyễn Ngọc Diệp
3 - Cao Triều Liêm
1 - Võ Đình Dũng
2 - Nguyễn Công
3 - Nguyễn Ngọc Diệp
1 - Nguyễn Trọng Phú
2 - Đặng Xuân Khánh
3 - Nguyễn Công
PHÁP-VĂN
1 - Võ Đình Dũng
2 - Thân Đức Tuệ
3 - Cao Triều Liêm
68-69_tu-6-p1
Hàng 5  
Đặng Mộng Lương, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Xuyên Nam, Vương Quốc Anh, message Trương Hoàng Dũng, message Bùi Thanh Toàn, Phạm Thiên Tường, message Mai Công Phú, Nguyễn Ngọc Anh, message Nguyễn Thế Trí.
Hàng 4  
Vũ Nguyên Khôi, message Nguyễn Minh Cường, message Ngô Trọng Hiếu, Lê Quang Lộc, message Phạm Hạnh Phúc, Nguyễn Quốc Khanh, Lê Tuấn Khoa, message Lê Công Thuyên, Nguyễn Thành Trung, message Nguyễn Thế Châu.
Hàng 3  
message Benoit Albert Trong, message Trần Kim Hoàng, message Huỳnh Thiên Hưng, Nguyễn Khắc Tuấn, Võ Minh Hiệp, message Nguyễn Tuấn Khải, message Vĩnh Duy, Võ Việt Nghi, Mai Trung Lương, Nguyễn Đức Thiên.
Hàng 2  
Nguyễn Kiểm Thiện, Nguyễn Hồng Hà, Lê Quang Minh, Nguyễn Ngọc Hùng Cường, message Nguyễn Tuân Phước, Đinh Quang Minh, message Mai Huy, Phan Anh Dũng, message Trần Hiệp Nhân Đức, Phan Anh Dũng.
Hàng 1  
Hồ Quốc Tân, Trần Minh Tuấn, message Nguyễn Khánh Phan, Nguyễn Chí Dũng, message Phùng Quốc Hung, Lê Bá Tín, Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Quang Hùng, message Nguyễn Minh Hoàng, message Nguyễn Hữu Hạnh.

message Có tin nhắn

previous Lớp Tư 5Lớp Tư 7 next