Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Tư 5
previous Lớp Tư 4Lớp Tư 6 next
Ban khen danh dự
Phan Anh Dũng (A)
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Phan Anh Dũng (A)
2 - Nguyễn Khắc Tuấn
3 - Trần HIệp Nhân Đức
1 - Nguyễn Khắc Tuấn
2 - Phan Anh Dũng (A)
3 - Nguyễn Tuấn Khải
1 - Nguyễn Thanh Phương
2 - Nguyễn Quang Hùng
3 - Nguyễn Ngọc Hùng Cường
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Khắc Tuấn
2 - Phan Anh Dũng (A)
3 - Võ Việt Nghi
1 - Phan Anh Dũng (A)
2 - Võ Việt Nghi
3 - Vinh Duy
1 - Phan Anh Dũng (A)
2 - Nguyễn Khắc Tuấn
3 - Mai Trung Lương
PHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Thanh Phương
2 - Trần HIệp Nhân Đức
3 - Nguyễn Khắc Tuấn
68-69_tu-5-p1
Hàng 5  
message Trần Vũ, Lê Tấn Paul, Phạm Tấn Thành, Lê Công Sáng, message Ái Luyện, message Nguyễn Lưu Thành, message Hoàng Ngọc Đầu, Nguyễn Vũ Kỹ Tuấn, message Nguyễn Thế Phong, message Nguyễn Quý Thành, Nguyễn Đăng Sơn.
Hàng 4  
message Nguyễn Thế Dũng, Lê Hồng Phúc, message Thân Đức Tuệ, Nguyễn Ngọc Điệp, message Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Trọng Thanh, Lê Thanh Dũng, message Nguyễn Công, message Trương Chức Toàn, Nguyễn Trọng Phú.
Hàng 3  
Tô Châu, Võ Đình Dũng, Nguyễn Đình Thuận, message Lâm Quốc Ánh, message Cao Triều Liêm, Trần Quốc Hưng, Trần Quốc Chính, message Trần Công Tâm, message Nguyễn Lam Sơn, Lê Hùng.
Hàng 2  
Nguyễn Lê Bảo, Nguyễn Thoại Dũng, message Trần Văn Trì, Bùi Khương Hoàn, Nguyễn Văn Hoàng Châu, message Nguyễn Ngọc Quốc Khanh, message Đặng Xuân Khánh, message Dương Tấn Tài, Trần Ngọc Ẩn, Nguyễn Đặng Tuấn.
Hàng 1  
Nguyễn Thành Minh, Nguyễn Hữu Chương, Dương Nguyên Hưng, Lương Vĩnh Thuần, Lai Ngọc Hưng, Hồ Ngọc An, Trần Văn Lộc, Nguyễn Hữu Phước, Phạm Hồng Hồng Hải, Hoàng Trung Nam.

message Có tin nhắn

previous Lớp Tư 4Lớp Tư 6 next