Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Tư 10
previous Lớp Tư 9Lớp Tư 11 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Hữu Nghĩa
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Hữu Nghĩa
2 - Đào Trọng Phúc
3 - Huỳnh Tuấn Cường
1 - Nguyễn Đình Tân
2 - Phan Thanh Tuyến
3 - Nguyễn Ngọc Hà
1 - Nguyễn Hữu Nghĩa
2 - Huỳnh Nhân Vị
3 - Đào Trọng Phúc
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Huỳnh Nhân Vị
2 - Nguyễn Đình Tân
3 - Huỳnh Tuấn Cường
1 - Lê Vi Thiên
2 - Đỗ Mạnh Hùng
3 - Nguyễn Hữu Nghĩa
1 - Lê Hồng Quang
2 - Lê Minh Sơn
3 - Phạm Văn Hậu
PHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Trung Nghĩa
2 - Đỗ Mạnh Hùng
3 - Huỳnh Tuấn Cường
68-69_tu-10-p1
Hàng 5  
message Lê Tiến Dũng, message Trần Tiến Quang, message Trần Hữu Phú, message Đoàn Công Bổn, message Phạm Văn Hậu, message Huỳnh Nhân Vị, message Hồng Diêm Lân, message Nguyễn Trọng Khiêm, message Trần Duy Khoa, message Nguyễn Ngọc Huy, message Nguyễn Anh Tài, message Trần Hùng Lập.
Hàng 4  
message Hà Hữu Sơn, message Phạm Thành Vân, message Nguyễn Đình Bá, message Dương Ngọc Sang, message Phan Thanh Tuyến, message Nguyễn Duy Lâm, message Nguyễn Thông, message Đỗ Mạnh Hùng, message Dương Hữu Lộc, message Huỳnh Tuấn Cường, message Cổ Quốc Hùng, message Nguyễn Thanh Tùng.
Hàng 3  
message Huỳnh Hồng Sơn, message Nguyễn Xuân Hỉ, message Đổ Trọng Việt, message Thái Văn Toàn, message Nguyễn Quang Trì, message Nguyễn Thiện Trường, message Đào Trọng Phúc, message Bùi Vị, message Trần Quang Xuân, message Hứa Thành Hùng.
Hàng 2  
message Lê Vi Thiên, message Nguyễn Duy Hoàng, message Huỳnh Văn Thảo, message Nguyễn Anh Dũng, message Nguyễn Thế Long, message Lê Hồng Quang, message Nguyễn Ngọc Hà, message Đổ Quang Thuận, message Lê Anh Triết Nhân, message Nguyễn Đình Tân.
Hàng 1  
message Bùi Thế Dũng, message Đinh Hữu Hạng, message Lâm Quang Hoàng, message Trương Hà Thanh, message Lê Minh Sơn, message Nguyễn Trung Nghĩa, message Nguyễn Văn Phụng, message Nguyễn Hữu Nghĩa, message Nguyễn Bảo Đức.

message Có tin nhắn

previous Lớp Tư 9Lớp Tư 11 next