Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Tư 11
previous Lớp Tư 10Lớp Tư 12 next
Ban khen danh dự
Dương Ngọc Thạch
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Dương Ngọc Thạch
2 - Trần Văn Đức
3 - Hoàng Giang Nguyễn Trực
1 - Nguyễn Trí Thông
2 - Đặng Tiên Dũng
3 - Phạm Văn Hoàng
1 - Nguyễn Tri Nguyện
2 - Hoàng Đình Hải
3 - Trần Văn Đức
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Dương Ngọc Thạch
2 - Huỳnh Ngọc Hải
3 - Nguyễn Phát Đạt
1 - Đỗ Minh
2 - Võ Khắc Tân
3 - Dương Ngọc Thạch
1 - Trần Phong Phú
2 - Lê Quang Liêm
3 - Nguyễn Trí Thông
ANH VĂN
1 - Dương Ngọc Thạch
2 - Phạm Xuân Bạch
3 - Trần Văn Đức
68-69_tu-11-p1
Hàng 5  
message Ngô Hoàng Sơn, message Vũ Văn Bằng, message Huỳnh Anh Vũ, Phạm Xuân Bạch, Nguyễn Vinh Quang, Lê Tấn Lộc, Tô Kim Qui, Phạm Văn Hoàng, message Trần Thanh Long, message Nguyễn Xuân Huy.
Hàng 4  
Lê Quang Thông, message Trần Xuân Hoàng, Nguyễn Trương Khoa, Phạm Quốc Đinh, message Dương Tâm Tư, message Lưu Nhật Chiều, Lưu Thế Lê, message Huỳnh Ngọc Hải, message Nguyễn Văn Vũ, message Tăng Minh Tâm.
Hàng 3  
Đỗ Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Văn Đức, Lê Huy Chương, message Võ Khắc Tân, message Dương Ngọc Thạch, Nguyễn Ngọc Chương, message Hoàng Giang Nguyên Trực, Lê Quang Liêm, Nguyễn Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Thông.
Hàng 2  
Nguyễn Phát Đạt, Lê Ngọc Thuận, message Vũ Hải Bằng, Võ Nhu Tân, message Đỗ Minh, Nguyễn Tri Nguyện, Nguyễn Anh Minh, Trần Quang Minh, Lê Tiến Dũng, message Dương Tâm Tinh, message Nguyễn Hùng Thịnh.
Hàng 1  
message Phạm Hi Anh, Đặng Tiến Dũng, Nguyễn Anh Quân, message Nguyễn Anh Thịnh, message Tăng Hữu Tâm, Trần Phong Phú, Nguyễn Tấn Tài, Trần Thanh Lợi, message Hồ Tấn Phú Quốc, message Nguyễn Tiết Nhân, message Phan Minh Tân, message Trang Công Thành, Nguyễn Đức Trung.

message Có tin nhắn

previous Lớp Tư 10Lớp Tư 12 next