Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Tư 12
previous Lớp Tư 11
Ban khen danh dự
Lê Anh Tuấn
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Lê Anh Tuấn
2 - Phạm Châu Hải
3 - Trần Thanh Nhàn
1 - Võ Lương Ngọc
2 - Bùi Anh Tuấn
3 - Nguyễn Hữu Tuấn
1 - Lê Anh Tuấn
2 - Nguyễn Phi Hùng
3 - Huỳnh Cao Trị
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Thế Phương
2 - Lê Châu Liêm
3 - Lâm Quốc Tài
1 - Khưu Dạc Hiếu
2 - Võ Lương Ngọc
3 - Lê Anh Tuấn
1 - Trương Hoàng Cơ
2 - Nguyễn Minh Tri
3 - Lê Anh Tuấn
PHÁP-VĂN
1 - Lê Anh Tuấn
2 - Khưu Dạc Hiếu
3 - Trương Anh Huy
68-69_tu-12-p1
Hàng 5  
Nguyễn Thành Tài, message Nguyễn Tiến Phát, message Bùi Mạnh Hà, message Nguyễn Kha Hòa, Nguyễn Hoàng Việt, Bùi Huy Thoại, Trần Thanh Nhân, message Huỳnh Cao Tri, Lâm Trọng Thuận, Vũ Nguyên Giáp, message Trần Tiến Dũng.
Hàng 4  
message Nguyễn Lưu Trương, message Nguyễn Phi Hùng, message Nguyễn Bá Luận, message Ngô Viết Nam Sơn, message Nguyễn Phúc Thuyên, Hồng Bửu Châu, Nguyễn Hữu Hiệp, Phạm Long Tiên, Nguyễn Hữu Tuấn, Hồ Anh Minh.
Hàng 3  
Lâm Quốc Tài, Nguyễn Thế Tin, Đào Minh Anh, message Nguyễn Tương Giao, message Lê Văn Anh Các, message Võ Thanh Sơn, Lê Châu Liêm, Võ Đình Quang, Nguyễn Kim Thuận.
Hàng 2  
Nguyễn Thanh Long, message Huỳnh Tấn Phát, Dương Huy Hùng, message Trần Công Hùng, Phạm Thành An, Nguyễn Minh Trị, Bùi Anh Tuấn, Trần Việt Đức, Khưu Dạc Hiếu.
Hàng 1  
message Nguyễn Thế Phương, message Trương Hoàng Cơ, message Trương Anh Huy, Phạm Châu Hải, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Cao Long, Nguyễn Hồng Long, Võ Lương Ngọc.

message Có tin nhắn

previous Lớp Tư 11