Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhì 8
previous Lớp Nhì 7Lớp Nhì 9 next
Ban khen danh dự
Lưu Minh Chánh
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Lưu Minh Chánh
2 - Nguyễn Cao Bằng
3 - Võ Tiến Dũng
1 - Nguyễn Cao Bằng
2 - Lưu Minh Chánh
3 - Lê Minh Hải
1 - Lê Minh Hải
2 - Lưu Minh Chánh
3 - Nguyễn Cao Bằng
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Nguyễn Cao Bằng
2 - Lưu Minh Chánh
3 - Lê Minh Hải
1 - Nguyễn Cao Bằng
2 - Lưu Minh Chánh
3 - Lư Tô
1 - Nguyễn Cao Bằng
2 - Huỳnh Văn Trung
3 - Lưu Minh Chánh
HỘI-HỌA
1 - Lưu Minh Chánh
2 - Nguyễn Cao Bằng
3 - Võ Tiến Dũng
68-69_nhi-8-p1
Hàng 5  
Lê Văn Thông, Trương Tân Cường, Lê Minh Hải, Trịnh Hổ Long, Nguyễn Hoài Sơn.
Hàng 4  
Vũ Ngọc Hoàn, Vũ Huy Thịnh, Huỳnh Minh Mẫn, Nguyễn Minh Sang, message Đặng Thanh Liêm.
Hàng 3  
Võ Thành Tươi, Nguyễn Quang Vinh, Hứa Thông Trung, Nguyễn Quốc Tiến, Lưu Quang Bảo, Trần Công Điện.
Hàng 2  
message Nguyễn Đình Cảo, Trần Tấn An, Trịnh Minh Luân, Huỳnh Quí Dũng, Nguyễn Hữu Quang.
Hàng 1  
Huỳnh Đăng Khoa, message Lạc Thành, message Nguyễn Quốc Bảo, Huỳnh Văn Trung, Nguyễn Anh Tuấn, Lâm Thế Vinh.

message Có tin nhắn

68-69_nhi-8-p2
Hàng 5  
message Võ Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Việt, Âu Gia Minh, Lưu Minh Chánh, Đinh Quốc Bảo.
Hàng 4  
Nguyễn Quốc Hoàng, Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Hoàng Hùng, Nguyễn Lâm Trung, Nguyễn Đặng Dung, Nguyễn Cao Bằng.
Hàng 3  
Huỳnh Quốc Khánh, message Trần Kim Khánh, message Thái Anh Vĩ, Dương Hồng Cung, message Lư Tô, Hạng Minh Huân.
Hàng 2  
Bùi Tấn Lộc, Trần Minh Tuấn, Nguyễn Minh Đạt, Đặng Ngọc Đường, message Nguyễn Ngọc Diệp, Hoàng Trọng Chính.
Hàng 1  
Trần Anh Tuấn, Nguyễn Nghi Quân, message Trần Hữu Hội, Nguyễn Hữu Hoàn, message Nguyễn Tuấn Si, Ngô Ngọc Sơn.

message Có tin nhắn

previous Lớp Nhì 7Lớp Nhì 9 next