Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhì 7
previous Lớp Nhì 6Lớp Nhì 8 next
Ban khen danh dự
Lâm Thành Thọ
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Lâm Thanh Thọ
2 - Nguyễn Trung Thành
3 - Nguyễn Công Tâm
1 - Nguyễn Trung Hà
2 - Nguyễn Trung Thành
3 - Lâm Thanh Thọ
1 - Lâm Thanh Thọ
2 - Vĩnh Nguyên
3 - Vũ Quốc Hùng
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Trần Hiền
2 - Lâm Thanh Thọ
3 - Nguyễn Phú Lâm
1 - Đỗ Hữu Thuận
2 - Nguyễn Công Tâm
3 - Nguyễn Hữu Tuấn
1 - Nguyễn Trung Thành
2 - Lâm Thanh Thọ
3 - Trần Hiền
HỘI-HỌA
1 - Huỳnh Quốc Bửu
2 - Nguyễn Công Tâm
3 - Lâm Thanh Thọ
68-69_nhi-7-p1
Hàng 5  
Phan Đình Anh Kim, Lôi Vĩnh Huê, Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Minh Hai.
Hàng 4  
Trần Khắc Cẩm Châu, Nguyễn Công Tâm, Huỳnh Quốc Bửu, Quách Thành Phát, Đặng Đình Nam.
Hàng 3  
Nguyễn Phú Lâm, Nguyễn Phan Long, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Minh Phát, Trần Đức Tuấn, Trần Mạnh Tiến.
Hàng 2  
message Tống Việt Trai, Dương Ngọc Lâm, Nguyễn Sỹ Dũng, Lâm Phi Hùng, Nguyễn Ngọc Dũng, Trịnh Thế Hùng.
Hàng 1  
Nguyễn Thành Huấn, message Nguyễn Khánh, message Nguyễn Trung Hà, Vũ Quốc Hùng, Lưu Đình Khôi, Lê Xuân Sơn.

message Có tin nhắn

68-69_nhi-7-p2
Hàng 5  
Nguyễn Hữu Tuấn, message Nguyễn Văn Hanh, Nguyễn Ngọc Tùng, Hứa Thông An.
Hàng 4  
Lương Bắc Việt, Nguyễn Sơn Triệt, Trương Thế Phúc, Đỗ Hữu Thuận, Tiến Thiện Ân.
Hàng 3  
message Nguyễn Sơn Vũ, Trần Anh Tuấn, Đào Nguyễn Hoàng, Nguyễn Anh Minh, Trần Hiên.
Hàng 2  
Tăng Trọng Hiếu, Tăng Văn Hòa, Trần Hữu Nghiệp, Nguyễn Văn Thọ, message Chung Văn Minh, Nguyễn Anh Thao.
Hàng 1  
Nguyễn Anh Tuấn, Lâm Thành Thọ, message Vĩnh Nguyên, Lương Thống Nhất, Lê Minh Lâm.

message Có tin nhắn

previous Lớp Nhì 6Lớp Nhì 8 next