Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhì 3
previous Lớp Nhì 2Lớp Nhì 4 next
Ban khen danh dự
Trịnh Phi Vân
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Trịnh Phi Vân
2 - Nguyễn Việt Dũng
3 - Nguyễn Văn Thanh
1 - Trịnh Phi Vân
2 - Nguyễn Việt Dũng
3 - Nguyễn Văn Thanh
1 - Trịnh Phi Vân
2 - Nguyễn Việt Dũng
3 - Nguyễn Văn Thanh
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Trịnh Phi Vân
2 - Nguyễn Việt Dũng
3 - Nguyễn Văn Thanh
1 - Trịnh Phi Vân
2 - Nguyễn Việt Dũng
3 - Nguyễn Văn Thanh
1 - Trịnh Phi Vân
2 - Nguyễn Việt Dũng
3 - Nguyễn Văn Thanh
HỘI-HỌA
1 - Nguyễn Việt Dũng
2 - Lê Toàn Thắng
3 - Nguyễn Văn Thanh
68-69_nhi-3-p1
Hàng 5  
Vũ Văn Bích, Lê Tùng Lâm, Dương Văn Chí Hùng, message Nguyễn Việt Dũng, Lê Toàn Thắng.
Hàng 4  
Phạm Đặng Hòa, message Trần Quân Hiệp, message Ngô Hoàng Hùng, Trần Lê Trí, message Dương Tuấn Kiệt, Nguyễn Việt Thống.
Hàng 3  
message Nguyễn Thế Cường, message Lâm Ngọc Khánh, message Đặng Tùng Lâm, Nguyễn Quốc Vương, Đặng Trường Sơn, Tăng Trọng Hậu.
Hàng 2  
message Bùi Hữu Tín, Nguyễn Quốc Đoàn, Bùi Quang Nhã, message Lê Trung Vinh, message Trương Thế Thanh, message Trần Tiển Nghiêm Minh.
Hàng 1  
message Nguyễn Tấn Trung, Trần Phong Lộc, Quan Kỳ Sơn, message Huỳnh Quang Minh, message Phan Minh Tiến, message Phạm Đặng Hiệp.

message Có tin nhắn

68-69_nhi-3-p2
Hàng 5  
Tạ Hoàng Vũ, message Hoàng Trung Sơn, Nguyễn Văn Lộc, message Phan Đức Trí, Nguyễn Văn Cường.
Hàng 4  
Nguyễn Văn Hiển, Huỳnh Văn Hòa, Lê Minh Thành, message Vương Bá Cảnh, Nguyễn Quốc Ngọc.
Hàng 3  
message Trần Bá Phước, message Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Thành Quy, Đoàn Quốc Dũng, Lê Phát Minh, Nguyễn Phước Bửu Định.
Hàng 2  
message Phan Thanh Phương, Nguyễn Đức Hải, Trịnh Phi Vân, Diệp Thế Sử, Lê Khắc Thái, message Nguyễn Văn Trí Hùng.
Hàng 1  
Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Văn Thành, Hoàng Văn Minh, Lê Quang Tiến.

message Có tin nhắn

previous Lớp Nhì 2Lớp Nhì 4 next