Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Nhì 4
previous Lớp Nhì 3Lớp Nhì 5 next
Ban khen danh dự
Lê Kim Tuấn
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Lê Kim Tuấn
2 - Trần Hải Thành
3 - Võ Thanh Trúc
1 - Lê Kim Tuấn
2 - Nguyễn Đức Nam
3 - Hoàng Đức Tường
1 - Lê Kim Tuấn
2 - Hoàng Đức Tường
3 - Võ Thanh Trúc
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCTHƯỜNG THỨC
1 - Võ Thanh Trúc
2 - Lê Kim Tuấn
3 - Hoàng Đức Tường
1 - Lê Kim Tuấn
2 - Trần Thanh Toàn
3 - Phan Châu Hải
1 - Lê Kim Tuấn
2 - Trần Hải Thành
3 - Võ Thanh Trúc
HỘI-HỌA
1 - Phạm Trọng Đức
2 - Phan Samy
3 - Lê Kim Tuấn
68-69_nhi-4-p1
Hàng 5  
Lê Hữu Dũng, message Trần Chung, Ngô Kiến Bình, Lê Kim Tuấn, Võ Thanh Trúc.
Hàng 4  
message Phan Đức Hưng, Lê Thanh Hải, message Ngô Quân Lập, Hà Dương Tín, message Trần Quốc Tiến.
Hàng 3  
Trần Ngọc Liêm, message Trần Văn Thao, Trần Gia Hưng, Phạm Nguyễn Quang, Rajkiuma Sabani.
Hàng 2  
Trần Vĩnh Phát, message Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Hoàng Tuấn, Phan Châu Hải, message Nguyễn Sơn An.
Hàng 1  
Phạm Văn Đủ, Võ Thành Khiêm, Nguyễn Hữu Phúc, message Phan Samy, message Hoàng Đức Tường, Trương An Liệt.

message Có tin nhắn

68-69_nhi-4-p2
Hàng 5  
Lâm Thi Vi, Nguyễn Trường Sơn, Đổ Quang Trung, Trần Khánh Vĩnh.
Hàng 4  
Trần Thanh Tuyến, message Trần Hải Thành, Bùi Chính Trực, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Hoàng Tân.
Hàng 3  
Trương Hoàng Thành, message Lê Như Tuấn, Ngô Việt Nam, Nguyễn Quốc Toàn, Trần Thanh Toàn, Nguyễn Đức Nam.
Hàng 2  
Phạm Trọng Đức, Phạm Quốc Bộ, Huỳnh Văn Hùng, Trần Thái Thanh, message Tô Công Thương, Dương Tấn Hùng.
Hàng 1  
Huỳnh Đình Thông, Đổ Phạm Hoàng, message Nguyễn Xuân Hữu, Nguyễn Trọng Tâm, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Ngọc Quân.

message Có tin nhắn

previous Lớp Nhì 3Lớp Nhì 5 next