Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Tứ 1
Lớp Đệ Tứ 2 next
Ban khen danh dự
Lê Dũng
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Lê Dũng
2 - Nguyễn Phước Quan
3 - Trương Công Phúc
1 - Bùi Nguyên Hạnh
2 - Nguyễn Phước Quan
3 - Tống Hoàng Phước
1 - Trương Công Phúc
2 - Lê Dũng
3 - Bùi Nguyên Hạnh
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Phước Quan
2 - Lê Dũng
3 - Võ Trung Tâm
1 - Lê Dũng
2 - Bùi Nguyên Hạnh
3 - Trần Minh Mẫn
1 - Lê Dũng
2 - Trần Huỳnh Kính
3 - Trương Công Phúc
LÝ HÓAVẠN VẬTTHỂ DỤC
1 - Trần Minh Mẫn
2 - Nguyễn Phước Quan
3 - Bùi Nguyên Hạnh
1 - Nguyễn Hoàng Thao
2 - Lê Dũng
3 - Trần Minh Mẫn
1 - Võ Thành Long
2 - Lê Dũng
3 - Nguyễn Chương Đức
68-69_detu-1-p1
Hàng 6  
Bảo Cường, message Nguyễn Phước Quan, message Trương Công Phúc, Tôn Thất Dũng, Đào Nguyên Bình, message Trần Minh Mẫn, Vũ Việt Lợi, Tống Hoàng Phước, Lê Chí Hiếu.
Hàng 5  
Trần Việt Cang, Lý Di Công, message Lê Dũng, message Võ Như Anh, Trần Thọ Học, message Nguyễn Đức Lai, Lê Minh Trực, Trần Thanh Tùng, Lý Văn Minh, Cao Thanh Đức.
Hàng 4  
Trần Đình Nhuyến, Đỗ Như Tùng, Phạm Văn Tài, Lâm Quốc Bảo, Nguyễn Trung Cang, Vương Thanh Sĩ, message Đoàn Kim Sơn, message Nguyễn Hoàng Thao, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Tấn Sót, message Trần Huỳnh Kinh.
Hàng 3  
message Nguyễn Cao Tài, Nguyễn Thành Tài, Võ Thành Long, message Lê Châu Phong, message Hoàng Xuân Lâm, Dương Quốc Toàn, message Phạm Hùng Quốc, message Võ Minh Tâm, Lương Ngọc Toàn, Nguyễn Văn Long.
Hàng 2  
Nguyễn Xuân Phúc, message Tăng Quang Vinh, message Dương Thiện Thành, message Nguyễn Ngọc Mỹ, Trần Việt Hùng, message Võ Trung Tâm, Nguyễn Tích Thạnh, Hạng Minh Châu, Nguyễn Hữu Phúc, Kiều Quốc Chương, Nguyễn Khắc Toàn.
Hàng 1  
message Nguyễn Ngọc Quý, message Nguyễn Chương Đức, Trần Trí Nghĩa, message Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Quốc Hưng, message Đỗ Hữu Tâm, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Minh Tiên, Bùi Nguyên Hạnh.

message Có tin nhắn

Lớp Đệ Tứ 2 next