Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Ngũ 3
previous Lớp Đệ Ngũ 2Lớp Đệ Ngũ 4 next
Ban khen danh dự
Vĩnh Quí
KHẢO-HẠCHANH VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Phan Nguyên Toàn
2 - Nông Quốc Dũng
3 - Vĩnh Quí
1 - Nguyễn Tấn Báu
2 - Lê Minh Tâm
3 - Phan Nguyên Toàn
1 - Nông Quốc Dũng
2 - Nguyễn Hữu Hoàng
3 - Nguyễn Quốc Thắng
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Phan Nguyên Toàn
2 - Trương Vĩnh Đạt
3 - Nông Quốc Dũng
1 - Vĩnh Quí
2 - Phan Nguyên Toàn
3 - Nguyễn Tấn Báu
1 - Phan Nguyên Toàn
2 - Hồ Ngọc Dũng
3 - Nông Quốc Dũng
LÝ HÓAVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Vĩnh Quí
2 - Phan Nguyên Toàn
3 - Trương Vĩnh Đạt
1 - Phan Nguyên Toàn
2 - Hồ Ngọc Dũng
3 - Nông Quốc Dũng
1 - Phan Nguyên Toàn
2 - Nguyễn Phước Hiển
3 - Nguyễn Thái Anh Tài
68-69_dengu-3
Hàng 6  
Nguyễn Công Biếu, message Đặng Văn Sang, Nguyễn Xuân Châu, Nguyễn Văn Thắng, Cao Quang Tuấn, message Phan Nguyên Toàn, Nguyễn Hữu Bình, Phạm Ngọc Hoành, Lê Quốc Khánh Hồng, message Đặng Ngọc Lang.
Hàng 5  
Trịnh Vân Phi, Trương Vĩnh Đạt, message Nguyễn Viết Thảo, Nguyễn Thanh Hiệp, Lê Việt Lâm, Phan Duy Xuyên, Nguyễn Minh Chánh, Ngô Thế Phước, Lưu Ngọc Long.
Hàng 4  
Nguyễn Minh Hiếu, message Đỗ Tiến Dũng, Vĩnh Quí, message Tôn Thất Toàn, Hoàng Văn Thông, Nguyễn Ngọc An, Nguyễn Duy Hào, Ngô Kim Hùng, message La Tân Huyền, message Trần Tri Việt.
Hàng 3  
Phạm Mỹ Quang, message Hoàng Mạnh Trí, Đặng Ngọc Oanh, Nguyễn Quốc Thắng, message Đoàn Lê Viên, Nguyễn Ngọc Trung, message Nguyễn Tấn Báu, message Lâm Trang Tuấn, Đỗ Trung Hiếu.
Hàng 2  
message Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Đình Tùng, Lê Vĩnh Phúc, message Nguyễn Phước Hiển, Nguyên Hoàng Minh, Lê Đức Huy, message Nguyễn Công Danh, Nông Quốc Dũng, Phạm Gia Dũng, Hồ Ngọc Dũng.
Hàng 1  
Lê Minh Tâm, Bùi Kim Huy, message Đỗ Hữu Lộc, Huỳnh Long Phú, Nguyễn Hữu Hoàng, message Nguyễn Duy Nhân, Nguyễn Thái Anh Tài, message Hoàng Bảo Thịnh, message Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Kim Toại.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Ngũ 2Lớp Đệ Ngũ 4 next