Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Ngũ 4
previous Lớp Đệ Ngũ 3
Ban khen danh dự
Nguyễn Minh Tâm
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Trần Xuân Minh
2 - Nguyễn Minh Tâm
3 - Nguyễn Hoàng Hải
1 - Huỳnh Kim Quang
2 - Đinh Cao Minh
3 - Quách Thắng Quần
1 - Thái Thanh Châu
2 - Trần Xuân Minh
3 - Đinh Cao Minh
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Minh Tâm
2 - Võ Văn Thuận
3 - Trần Xuân Minh
1 - Nguyễn Hoàng Hải
2 - Nguyễn Minh Tâm
3 - Trần Xuân Minh
1 - Đinh Cao Minh
2 - Nguyễn Minh Tâm
3 - Trang Đông Thành
LÝ HÓAVẠN VẬTANH VĂN
1 - Nguyễn Quang Minh
2 - Trần Tiến Đức
3 - Thái Thanh Châu
1 - Thái Thanh Châu
2 - Nguyễn Minh Tâm
3 - Bế Tuấn Anh
1 - Trần Xuân Minh
2 - Trần Mạnh Ân
3 - Ngô Xuân Huy
68-69_dengu-4
Hàng 6  
Võ Như Hùng, Nguyễn Ngọc Minh, message Nguyễn Ngọc Linh, Trần Xuân Minh, Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Anh Dũng, message Nguyễn Văn Hiếu, message Nguyễn Hữu Đỉnh.
Hàng 5  
message Phạm Ngọc Long, Nguyễn Văn Toàn, Lưu Đức Quang, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Quang Minh, Ngô Tân My, Lương Minh Dức, message Nguyễn Hiếu Hiền, Đào Mạnh Dũng.
Hàng 4  
Hoàng Xuân Linh, Huỳnh Ngọc Thái, Lê Thuận Hải, Ngô Xuân Huy, Nguyễn Mạnh Hùng, message Bế Tuấn Anh, Viên Tấn Hùng, Nguyễn Tiến Phước, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Bá Minh.
Hàng 3  
Phạm Lê Minh, Trần Bình Tuấn, message Phạm Công Hầu, Võ Văn Thuận, Nguyễn Minh Tâm, Huỳnh Văn Hiển, Quách Thắng Quần, Nguyễn Thúy Anh Tuấn, message Huỳnh Lâm Phú.
Hàng 2  
message Tăng Quang Hiển, message Nguyễn Chí Thanh, message Hoàng Mạnh Đức, Trần Mạnh Ân, message Huỳnh Kim Quang, Lương Văn Hoa, message Trang Đông Thành, Nguyễn Hùng, Trần Văn Tâm, message Nguyễn Tường Thoại.
Hàng 1  
Phan Ngọc Thạch, Hoàng Kim Binh, Đinh Cao Minh, Bùi Văn Hải, message Nguyễn Ngọc Lâm, Dương Ngọc Hiệp, Nguyễn Địch Nam, Nguyễn Văn Hiệp, message Thái Thanh Châu.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Ngũ 3