Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Ngũ 2
previous Lớp Đệ Ngũ 1Lớp Đệ Ngũ 3 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Đức Hòa
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Đức Hòa
2 - Lê Hùng
3 - Vũ Dương Minh
1 - Lê Hùng
2 - Lê Hữu Trung
3 - Nguyễn Đức Hòa
1 - Nguyễn Đức Hòa
2 - Lê Hùng
3 - Đinh Thiện Căn
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Lê Hùng
2 - Vũ Dương Minh
3 - Lý Thanh Bình
1 - Nguyễn Đức Hòa
2 - Nguyễn Quốc Vũ
3 - Nguyễn Hùng Tâm
1 - Nguyễn Đức Hòa
2 - Lê Hùng
3 - Vũ Dương Minh
LÝ HÓAVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Đức Hòa
2 - Vũ Dương Minh
3 - Lý Thanh Bình
1 - Nguyễn Đức Hòa
2 - Vũ Dương Minh
3 - Lý Thanh Bình
1 - Lê Hùng
2 - Phạm Đỗ Thông
3 - Lý Thanh Bình
68-69_dengu-2
Hàng 6  
Dương Văn Tài Đức, Lưu Trung Hiệp, Nguyễn Sũy Dũng, Huỳnh Ngọc Khánh, Phan Hùng Cương, Nguyễn Hùng Tâm, Ma Văn Mùi, Trần Văn Hồng, message Ngô Thế Hoan.
Hàng 5  
Trần Hoàng Long, Lê Quang Sơn, Nguyễn Quốc Vũ, Lương Vĩnh Lễ, Hoàng Đức Mạnh, Trương Minh Hoàng, message Nguyễn Đình Bảo, Lê Bá Trí, message Bùi Xuân Kỳ, Dương Sở Bình.
Hàng 4  
Vũ Huy Hòa, message Phạm Đỗ Thông, Mạc Hùng Sơn, message Đinh Thiên Căn, message Đào Minh Chương, message Trương Như Tuấn, message Dương Đăng Ân, message Lê Thành Công, message Hồ Chí Hiếu, Trần Phú Hậu.
Hàng 3  
Trương Minh Sơn, Trịnh Tường Phương, Trần Thiện Thành, Nguyễn Đức Hòa, message Huỳnh Thanh Liêm, Lê Hùng, Bùi Văn Giá, Nguyễn Hòa Bình, Trần Quốc Thủy.
Hàng 2  
message Hoàng Minh Hùng, Phạm Văn Nhân, Chu Khoa Khôi, Lê Quang Trung, message Phí Ngọc Thắng, message Đặng Chấn, Phạm Văn Dũng, Đỗ Minh Lương, message Đào Trọng Si, Đặng Đình Tú.
Hàng 1  
Nguyễn Đức Lý, message Lý Thanh Bình, Thái Triệu Phúc, Nguyễn Văn Thu, Vũ Dương Minh, Lê Hữu Trung, Hồ Chí Phước, Hồ Như Đông, Nguyễn Mạnh Nam, Phan Trọng Phát.

message Có tin nhắn

previous Lớp Đệ Ngũ 1Lớp Đệ Ngũ 3 next