Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Ngũ 1
Lớp Đệ Ngũ 2 next
Ban khen danh dự
Đặng Tự Lực
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Lê Quang Hân
2 - Nguyễn Trọng Hoàng
3 - Nguyễn Văn Dũng
1 - Đặng Tự Lực
2 - Lê Quang Hân
3 - Nguyễn Trọng Hoàng
1 - Đặng Tự Lực
2 - Nguyễn Văn Dũng
3 - Trần Quang Nam
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Văn Dũng
2 - Lê Quang Hân
3 - Nguyễn Trọng Hoàng
1 - Lê Quang Hân
2 - Đặng Đại Quyền
3 - Nguyễn Trọng Hoàng
1 - Nguyễn Văn Dũng
2 - Nguyễn Trọng Hoàng
3 - Lê Anh Tuấn
LÝ HÓAVẠN VẬTHỘI-HỌA
1 - Lê Quang Hân
2 - Nguyễn Trọng Hoàng
3 - Đặng Đại Quyền
1 - Lê Quang Hân
2 - Nguyễn Trọng Hoàng
3 - Nguyễn Văn Dũng
1 - Trần Minh Đức
2 - Phạm Ngọc Sang
3 - Nguyễn Trọng Hoàng
68-69_dengu-1
Hàng 6  
Hoàng Quân, Lưu Văn Duyên, message Đặng Tự Lực, Đặng Đại Quyền, Nguyễn Hoàng Phong, Phạm Khắc Hải, Nguyễn Thành Cương, Đỗ Minh Hải, Trần Hồng Lê, Trần Hữu Bình.
Hàng 5  
Hà Mai Thiều, Đoàn Chí Nghĩa, Trần Thanh Hùng, Dương Văn Hiệp, Trần Phước Thọ, Bùi Xuân Khôi, Phạm Trường Thọ, Phạm Bảo Điền, Trần Tư.
Hàng 4  
Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Văn Lợi, Trần Vân Thành, Huỳnh Hữu Hoàng, Nguyễn Văn Dũng, message Đỗ Châu Tuấn, Lê Ngọc Quang, Nguyễn Anh Tuấn, message Lê Quang Hân.
Hàng 3  
Nguyễn Trung Tín, Huỳnh Hườn, Nguyễn Ngọc Sơn, Trương Mưu Biên, Nguyễn Lương Việt Võ, Bùi Ngọc San, message Dương Hồng Quốc, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Toàn.
Hàng 2  
message Trần Minh Quang, Đoàn Ngọc Ẩn, message Phạm Hữu Tài, Nguyễn Văn Thinh, Nguyễn Minh Đạt, Nguyễn Văn Tòng, Trần Tấn Tới, Nguyễn Minh Hoàng, Trần Hao, Nguyễn Hữu Hoàng.
Hàng 1  
message Phạm Ngọc Sang, message Trần Quang Nam, Phan Văn Chương, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Quốc Minh, Lê Anh Tuấn, Đỗ Quang Tùng, Trần Minh Đức, Lương Toàn Dũng.

message Có tin nhắn

Lớp Đệ Ngũ 2 next