Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Ba 3
previous Lớp Ba 2Lớp Ba 4 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Tài Hiền
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNTOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Tài Hiền
2 - Nguyễn Tấn Đức
3 - Phạm Hữu Ân
1 - Nguyễn Công Khôi
2 - Trần Như Khanh
3 - Nguyễn Mạnh Hùng
1 - Nguyễn Ngọc Thanh Duy
2 - Nguyễn Tài Hiền
3 - Nguyễn Hoàng Phong
THƯỜNG THỨCCÔNG-DÂN GIÁO-LÝHỘI-HỌA
1 - Nguyễn Tấn Đức
2 - Phạm Hữu Ân
3 - Đàm Nguyên Hiếu
1 - Nguyễn Tài Hiền
2 - Nguyễn Hữu Ngọc
3 - Nguyễn Ngọc Thanh Duy
1 - Nguyễn Công Khôi
2 - Quan Hải Minh
3 - Phan Đặng Dũng
PHÁP-VĂN
1 - Trần Minh Hùng
2 - Quan Hải Minh
3 - Nguyễn Văn Sơn
68-69_ba-3-p1
Hàng 5  
Nguyễn Thế Viễn, message Đặng Văn Thông, Nguyễn Đức Tuấn, message Nguyễn Công Khôi, Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Hữu Ngọc, Đàm Nguyên Hiếu, Nguyễn Quốc Thông, Trần Như Khánh, Trần Thiên Tài.
Hàng 4  
Lê Quốc Hùng, Phan Bửu, Nguyễn Quang Hiền, message Nguyễn Ngọc Thanh Duy, message Nguyễn Đình Đoan, Nguyễn Tài Hiền, Phan Quang Hùng, Trần Quang Trọng, Nguyễn Hữu Tùng, Lê Minh Dũng, Trần Lương Trọng Phúc.
Hàng 3  
Trần Minh Hùng, message Trương Nhi Quang, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Hoàng Phong, message Đào Minh Mẫn, Trương Trấn Vũ, Nguyễn Hoàng Trúc, Nguyễn Quốc Thông, Trần Tân Quốc, Đinh Văn Hoàn, Lê Phương Vỹ, message Bùi Minh Quang.
Hàng 2  
message Nguyễn Tôn Hùng, Trương Đình Tuấn, Chu Bá Hiền, Vương Thế Cường, Antoine Sandanassamy, message Trần Ngọc Lương, Lê Trấn Quang, Lê Ngọc Long, Lê Kim Long, Nguyễn Ngọc Thảo, message Phạm Hữu An, Phan Đặng Dũng.
Hàng 1  
Phan Thế Hùng, Phạm Trọng Cần, Trương Xuân Tấn, Nguyễn Hữu Ngọc, Phạm Quang Đại, Tôn Thất Hoàng, Nguyễn Văn Thành, Trần Phát Đạt, Quan Hải Minh, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Tấn Đức, Huỳnh Thanh Nhân.

message Có tin nhắn

previous Lớp Ba 2Lớp Ba 4 next