Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Một màu cờ, hai thế hệ (2)
previous Một màu cờ, hai thế hệ (1)Nguồn sống tin vui next
hai_the_he5

Cảm động và nhiều ý nghĩa hơn hết là Nghị sĩ Nguyễn Văn Huyền đã nhân danh THẾ HỆ CŨ trao hiệu kỳ cho một học sinh, đại diện THẾ HỆ MỚI - Đoạn đường 80 năm vừa đi qua, con đường tương lai cũng vừa tới với hiệu Taberd như sức sống vươn lên mãi không một lần dừng lại, già nua.

Tuy hai thế hệ hay bao nhiêu thế hệ trước sau cũng chỉ là MỘT MÀU CỜ: Taberd thăng tiến trên con đường mà tổ phụ và thế hệ đàn anh đã vượt qua, luôn luôn thượng tôn giá trị của truyền thống và tinh thần Lasan "Học sinh Trường Ta ý thức sứ mệnh gia đình, chấp nhận Trường Ta như Gia Đình thiêng liêng: trọng mình kính thầy, mến bạn và bảo tồn danh dự cùng tất cả sự vật của Trường Nhà" *trích năm điểm Tinh thần Lasan Taberd";

Theo lệ thường, sau Thánh Lễ học sinh tham dự tranh đua các môn giải trí và thể thao. Năm nay, đặc biệt hơn mọi năm , Tôn Huynh Giám Tỉnh và Sư Huynh Hiệu Trưởng đã mở tay cắt băng khánh thành Thư viện, Phòng Đọc Sách, Phòng Điện Tử và Nhiếp Ảnh.

hai_the_he6 hai_the_he7
Một màu cờ, hai thế hệ (2)
previous Một màu cờ, hai thế hệ (1)Nguồn sống tin vui next