Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5ème-5
previous Lớp 5ème-4Lớp 5ème-6 next
Ban khen danh dự
Đỗ Mạnh Hùng
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Đỗ Mạnh Hùng
2 - Huỳnh Khắc Hưng
3 - Nguyễn Thành Lâm
1 - Huỳnh Khắc Hưng
2 - Nguyễn Thành Lâm
3 - Lâm Thành Chung
1 - Đỗ Mạnh Hùng
2 - Nguyễn Kiến Hoàng Minh
3 - Nguyễn Thành Lâm
     Nguyễn Huy Hoàng
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Hữu Đức
2 - Đỗ Mạnh Hùng
3 - Nguyễn Thành Lâm
1 - Đỗ Mạnh Hùng
2 - Nguyễn Hữu Đức
3 - Nguyễn Hoài Văn
1 - Huỳnh Khắc Hưng
2 - Đỗ Mạnh Hùng
3 - Nguyễn Hữu Đức
HỘI-HỌAVẠN VẬTANH VĂN
1 - Nguyễn Thành Lâm
2 - Ngô Quang Đạt
3 - Nguyễn Duy Bang
1 - Huỳnh Khắc Hưng
2 - Lâm Thành Chung
3 - Đỗ Mạnh Hùng
1 - Đỗ Mạnh Hùng
2 - Huỳnh Khắc Hưng
3 - Lâm Thành Chung
68-69_5e-5-p1
Hàng 2  
Hồng Minh Quan, Vaing Lạng Sơn, Trần Cao Phong, Nguyễn Hữu Dức, Lương Văn Mỹ Hữu, Nguyễn Ngọc Huy, Phạm Văn Việt, Lâm Quốc Dũng, Vũ Hoàng Dũng.
Hàng 1  
Ngô Quang Đạt, Trần Huy Thương, Trịnh Hữu Nhân, Nguyễn Huỳnh Hiệp, Hà Dương Vũ, Hoàng Anh Dũng, Trần Quốc Hùng, Nguyễn Minh San, Nguyễn Văn Quang.
68-69_5e-5-p2
Hàng 2  
Phạm Quang Vĩnh, Nguyễn Huy Hoàng, Trịnh Việt Đồng, Nguyễn Văn Báu, Nguyễn Nam Hải, Lê Quang Diệu Toàn, message Nguyễn Thành Lâm, Nguyễn Viết Thông, Nguyễn Văn Thắng.
Hàng 1  
Vương Thiện Báu, Nguyễn Thúc Linh, Nguyễn Anh Việt, Lê Phú Hiếu, Nguyễn Duy Bằng, Huỳnh Khắc Hùng, message Lưu Hữu Ni, Nguyễn Việt Hùng.

message Có tin nhắn

68-69_5e-5-p3
Hàng 2  
Trang Hoàn Châu, Trương Như Ngọc Thạch, Lê Quang Đệ, Trần Văn Long, Nguyễn Anh Tài, Trần Tiến Nam, Phú Trường Thiêm, Ngô Hữu Thiện, Nguyễn Hoài Vân.
Hàng 1  
Phạm Hoàng Dũng, Nguyễn Thanh Tươi, Đỗ Mạnh Hùng, Lâm Thành Chung, Hà Minh Châu, Đoàn Tấn Phát Lý, Nguyễn Kiến Hoàng Minh, Lý Phú Trung, Võ Duy Khương.
previous Lớp 5ème-4Lớp 5ème-6 next