Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5ème-6
previous Lớp 5ème-5
Ban khen danh dự
Vương Thuận Sanh
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Lưu Tông Kim
2 - Huỳnh Cao Đệ
3 - Nguyễn Hữu Huấn
1 - Lưu Tông Kim
2 - Phạm Gia Liêm
3 - Nguyễn Hữu Huấn
1 - Trịnh Ngọc Anh
2 - Lương Hữu Sang
3 - Nguyễn Anh Tuấn
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Lưu Tông Kim
2 - Nguyễn Thanh Sơn
3 - Vương Thuận Sanh
1 - Lưu Khắc Thành
2 - Vương Thuận Sanh
3 - Nguyễn Hoàng Điểu
1 - Nguyễn Thanh Sơn
2 - Lưu Tông Kim
3 - Vương Thuận Sanh
HỘI-HỌAVẠN VẬTANH VĂN
1 - Lưu Tông Kim
2 - Phạm Gia Liêm
3 - Trịnh Ngọc Anh
     Lê Quang Trí
1 - Huỳnh Cao Đệ
2 - Nguyễn Tân Tước
3 - Vương Thuận Sanh
1 - Nguyễn Hữu Huấn
2 - Trịnh Ngọc Anh
3 - Huỳnh Cao Đệ
68-69_5e-6-p1
Hàng 2  
Nguyễn Hữu Tường, Nguyễn Phúc Hậu, Nguyễn Mạnh Trí, Nguyễn Lê Sinh, Nguyễn Hữu Huấn, Lê Quang Trí, Huỳnh Anh Tuấn, Lê Ngọc Phương, Lê Phú Đức, Phạm Gia Liêm.
Hàng 1  
Lý Thanh Long, Nguyễn Thắng Khải, Trần Văn Ngọc Sơn, Lương Hữu Sang, message Trần Tiến Nam, Nguyễn Hoàng Diệu, message Ôn Thế Hùng, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Phú Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa.

message Có tin nhắn

68-69_5e-6-p2
Hàng 2  
Vương Thuận Sanh, Yatahaly, Lưu Tòng Kim, message Huỳnh Cao Đệ, Trịnh Ngọc Anh, Trần Văn Cảnh, Nguyễn Hòa Bình, Trần Trọng Hiếu.
Hàng 1  
Nguyễn Tấn Tước, Nguyễn Anh Tuấn, Lưu Quốc Lương, Lưu Khắc Thành, Trần Văn Khôi, Jean Paul Huỳnh, Vương Kiến Thành.

message Có tin nhắn

68-69_5e-6-p3
Hàng 2  
Vũ Tiên Nam, Nguyễn Thành Minh, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Văn Thông, Hứa Học Hiền, Phạm Trọng Thắng, Phạm Ngọc Đăng.
Hàng 1  
Nguyễn Thành Châu, Nguyễn Phùng Châu, Nguyễn Đông Trúc, Phạm Công Thành, Nguyễn Thành Phụng, Nguyễn Đình Bửu, Diệp Hòa Hiệp, Nguyễn Văn Thắng.
previous Lớp 5ème-5