Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5ème-4
previous Lớp 5ème-3Lớp 5ème-5 next
Ban khen danh dự
Trần Phúc Hậu
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Trần Phúc Hậu
2 - Lý Hùng Nam
3 - Lâm Hoàng Sơn
1 - Trần Phúc Hậu
2 - Lý Hùng Nam
3 - Nguyễn Ngọc Bảo
1 - Phạm Khắc Thanh
2 - Lâm Hoàng Sơn
3 - Trần Phúc Hậu
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Trần Phúc Hậu
2 - Lý Hùng Nam
3 - Lê Văn Hùng
1 - Trần Phúc Hậu
2 - Lưu Khắc Chương
3 - Lý Hùng Nam
1 - Trần Phúc Hậu
2 - Ngô Văn Dũng
3 - Lâm Hoàng Sơn
HỘI-HỌAVẠN VẬTANH VĂN
1 - Trần Bá Chương
2 - Lê Văn Hùng
3 - Lưu Khắc Chương
1 - Trần Phúc Hậu
2 - Lê Văn Hùng
3 - Lưu Khắc Chương
1 - Trần Phúc Hậu
2 - Phạm Khắc Thanh
3 - Nguyễn Thanh Trí
68-69_5e-4-p1
Hàng 2  
Trần Phúc Hậu, Nguyễn Văn Dũng, Châu Như Chi, Lê Tuấn Hải, Tăng Hữu Thành, Lê Văn Hùng, Phạm Khắc Thành, Trần Quốc Thịnh, Lý Quý Tài.
Hàng 1  
message Lưu Khắc Chương, Phạm An Trí, Trần Bá Chương, Nguyễn Hữu Nhân, Tạ Trạch Hâm, Lê Ngọc Đông, message Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Phan Lân, Hoàng Xuân Quang, Nguyễn Xuân Vinh.

message Có tin nhắn

68-69_5e-4-p2
Hàng 2  
Lâm Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Lộc, Lê Đăng Tuấn, Nguyễn Song Bằng, Lê Quang Hội, Nguyễn Dân Tâm, Vũ Quốc Trường, Vũ Đức Vụ, Trần Trung Chánh.
Hàng 1  
Phạm Văn Kiển Thu, Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Thanh Trí, Đổ Thành Thảo, Lý Hùng Nam, Assanda Amar, Nguyễn Bi Da, Trương Thanh Gia, Tạ Quang Chí.
68-69_5e-4-p3
Hàng 2  
Quách Ngụy Cường, Ngô Hùng Dũng, La Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Cát, Lê Trung Hiếu, Lê Nhơn Trung, Vũ Bạch Long, Đỗ Hoàng Long.
Hàng 1  
Trần Phước Lợi, Ngũ Vĩnh Quí, Dương Quốc Hưng, Nguyễn Minh Thông, Lê Minh Thái, Ngô Văn Dũng, Phạm Thế Thái, Lương Trung Việt, Vũ Quốc Dụng.
previous Lớp 5ème-3Lớp 5ème-5 next