Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5ème-3
previous Lớp 5ème-2Lớp 5ème-4 next
Ban khen danh dự
Bùi Xuân Tùng
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Bùi Xuân Tùng
2 - Lê Hoàng Nam
3 - Đỗ Phạm Quỳnh
1 - Bùi Xuân Tùng
2 - Hinh Tăng Huy
3 - Đỗ Phạm Quỳnh
1 - Trần Hồng Đức
2 - Lưu Anh
3 - Hinh Tăng Huy
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Đỗ Phạm Quỳnh
2 - Lê Hoàng Nam
3 - Bùi Xuân Tùng
1 - Bùi Xuân Tùng
2 - Nguyễn Hoàng Luân
3 - Trần Tiến Sanh
1 - Bùi Xuân Tùng
2 - Hinh Tăng Huy
3 - Trẩn Minh Triết
     Trần Hồng Đức
HỘI-HỌAVẠN VẬTANH VĂN
1 - Bùi Xuân Tùng
2 - Lưu Đình Cẩn
3 - Trương Ngọc Thạch
1 - Bùi Xuân Tùng
2 - Vũ Đức Minh
3 - Lê Hoàng Nam
1 - Bùi Xuân Tùng
2 - Lê Hoàng Nam
3 - Đào Minh Hiệp
68-69_5e-3-p1
Hàng 2  
Vũ Lâm, Lương Anh Tuấn, Nguyễn Duy Minh Dũng, Nguyễn Thiên Duyên, Trần Đỗ Tuấn Anh, Đỗ Phạm Quỳnh, Nguyễn Hoàng Luân, Trương Ngọc Thạch.
Hàng 1  
Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Gia Luân, Vũ Đức Minh, Nguyễn Ngọc Hải, Hinh Tăng Huy, Tôn Thất Lâm, Lý Tân Hiệp, Lý Minh Chí, Lê Tấn Thành.
68-69_5e-3-p3
Hàng 2  
Phạm Thanh Sơn, Ngô Đình Châu, Lê Hoàng Nam, Hà Cầu Chãy, Trần Minh Triết, Hứa Uy Dũng, Lai Ngọc Dũng, Trần Cao Tiến.
Hàng 1  
Long Tanh, Trần Tiến Sanh, Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Thiế Hùng, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn, Huỳnh Văn Quí.
68-69_5e-3-p2
Hàng 2  
Lưu Anh, Bùi Xuân Tùng, Trần Văn Lạc, Nguyễn Đông Hải, Lê Duy Tuấn, Nguyễn Hoàng Sơn, Ta Tek Khon, Trần Hồng Đức.
Hàng 1  
Ngô Hương Liêu, Nguyễn Thanh Minh, Trần Văn Giàu, Lê Trần Trung, message Đào Minh Hiệp, Lưu Đình Cẩn, Nguyễn Duy Thành.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5ème-2Lớp 5ème-4 next