Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5ème-2
previous Lớp 5ème-1Lớp 5ème-3 next
Ban khen danh dự
Phạm Chí Hùng
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Huy Quang
2 - Nguyễn Sơn Hiền
3 - Nguyễn Danh Quí
1 - Phạm Chí Hùng
2 - Nguyễn Sơn Hiền
3 - Trần Quang Huy
1 - Phạm Chí Hùng
2 - Phạm Hữu Nguyên
3 - Nguyễn Sơn Hiền
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Phạm Chí Hùng
2 - Nguyễn Sơn Hiền
3 - Nguyễn Huy Quang
1 - Nguyễn Thanh Bằng
2 - Phạm Chí Hùng
3 - Nguyễn Song Bình
1 - Phạm Chí Hùng
2 - Nguyễn Huy Quang
3 - Huỳnh Mai Tường
HỘI-HỌAVẠN VẬTANH VĂN
1 - Nguyễn Thanh Xuân
2 - Lữ Minh Hải
3 - Phạm Chí Hùng
1 - Phạm Chí Hùng
2 - Nguyễn Đăng Trường
3 - Nguyễn Huy Quang
1 - Phạm Chí Hùng
2 - Huỳnh Mai Tường
3 - Huỳnh Tấn Kiệt
68-69_5e-2-p1
Hàng 2  
Lưu Phụng Hoàng Hà, Đỗ Bá Việt, Lữ Minh Hải, Nguyễn Ngọc Minh, Lê Quang Thiện, Nguyễn Thanh Bằng, Quách Hồng Hải, Võ Công Danh.
Hàng 1  
Đoàn Anh Tú, Châu Thanh Bình, Huỳnh Mai Tường, Nguyễn Song Bình, Nguyễn Sơn Hiền, message Phan Hữu Phước, Thái Văn Tuấn.

message Có tin nhắn

68-69_5e-2-p2
Hàng 2  
Nguyễn Tấn Hải, Nguyễn Khoa Văn Lễ, Nguyễn Thân Trọng, Quan Kỳ Sang, message Huỳnh Tấn Kiệt, Lê Ngọc Toàn, Đinh Tiến Nam, Nguyễn Quyền Trương, Nguyễn Đăng Trường.
Hàng 1  
Vĩnh Trang, Nguyễn Danh Quí, Lê Phước Hải, Louis Bernard Huỳnh, message Thái Hoàng Việt, Trương Tuấn, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Ngọc Sơn, Trương Ngọc Bích.

message Có tin nhắn

68-69_5e-2-p3
Hàng 2  
Nguyễn Tuấn, Võ Tân Quốc, Lê Phát Vĩnh, Lê Duy Tiên, Trần Quang Huy, Phạm Chí Hùng, Nguyễn Quang Hải, Lê Hoàng Long, message Nguyễn Thiện Tâm.
Hàng 1  
Nguyễn Huy Quang, Phạm Hữu Nguyên, Cao Đăng Hoàng, Bùi Trọng Thưởng, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Gia Thịnh, Huỳnh Văn Tuyên, Nguyễn Thanh Xuân.

message Có tin nhắn

previous Lớp 5ème-1Lớp 5ème-3 next