Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 5ème-1
Lớp 5ème-2 next
Ban khen danh dự
Vũ Thanh Hiệp
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Vũ Thanh Hiệp
2 - Phạm Trinh Cường
3 - Trần Duy Thiết
1 - Vũ Thanh Hiệp
2 - Phạm Trinh Cường
3 - Lê Quang Hùng
1 - Phạm Trinh Cường
2 - Lê Bá Hùng
3 - Hồ Văn Thông
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Vũ Thanh Hiệp
2 - Phạm Trinh Cường
3 - Lê Minh Tuấn
1 - Hồ Văn Thông
2 - Trần Duy Thiết
3 - Nguyễn Quang Toàn
1 - Lê Minh Tuấn
2 - Vũ Thanh Hiệp
3 - Lê Bá Hùng
HỘI-HỌAVẠN VẬTANH VĂN
1 - Nguyễn Hoàng
2 - Hồ Văn Thông
3 - Trương Quang Trí
1 - Trần Chí Cường
2 - Lê Bá Hùng
3 - Mai Hữu Tín
1 - Trần Duy Thiết
2 - Phạm Trinh Cường
3 - Nguyễn Huy Cầu
68-69_5e-1-p1
Hàng 2  
Võ Duy Phương, Nguyễn Hoàng, Lê Phát Vĩnh, Đặng Đức Hiếu, Nguyễn Văn Bông, Trần Duy Thiết, Hồ Văn Thông, Phạm Hoàng Trung.
Hàng 1  
Vương Minh Chính, Châu An Lương, Phan Hoàng, Nguyễn Quang Toàn, Phạm Trịnh Cường, Mai Hữu Tín, Lê Mộng Nam, Nguyễn Trường Quân.
68-69_5e-1-p2
Hàng 2  
Tô Hoài An, Trương Quang Trí, Văn Quang Nhựt, Phạm Minh Trương, Lê Quang Hùng, Lạc Út, Trần Hữu Minh, Lê Bá Hùng, message Nguyễn Quang Bình, Trần Chí Cường, Phạm Xuân Hiệp.
Hàng 1  
Nguyễn Minh Sơn, Lâm Quốc Định, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Quốc Bình, message Nguyễn Văn Nghĩa, Phong Sĩ Nam, Nguyễn Đình Thân, Tiêu Minh Nhẫn, Lý Thành Hưng, Nguyễn Tấn Thọ.

message Có tin nhắn

68-69_5e-1-p3
Hàng 2  
Ngô Minh Cực, Lưu Vương Bình, Tăng Thế Kiệt, Tiêu Minh Nhân, Bửu Tinh, Hồ Ngọc Hùng, Lê Minh Tuấn, Lâm Ngọc Tuấn.
Hàng 1  
message Đăng Xuân Thảo, Vũ Thanh Hiệp, Đoàn Hồng Diễm, Trần Tiên Quang Minh, Nguyễn Huy Cầu, Hầu Mặc Đức, Chu Tam Dũng, Nguyễn Thiện Mỹ, Võ Thái Bảo.

message Có tin nhắn

Lớp 5ème-2 next