Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4e-3
previous Lớp 4e-2Lớp 4e-4 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Minh Hòa
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Nguyễn Minh Hòa
2 - Vĩnh Tiết
3 - Huỳnh Thiện Thành
1 - Ngô Chí Thiện
2 - Nguyễn Minh Hòa
3 - Nguyễn Ngọc Xuân
1 - Nguyễn Minh Hòa
2 - Ngô Chí Thiện
3 - Nguyễn Văn Hiệp
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Ngô Thế Nhân
2 - Nguyễn Minh Hòa
3 - Ngô Hùng Việt
1 - La Quốc Tuấn
2 - Trần Đức Vinh
3 - Đinh Tấn Liêm
1 - Vĩnh Tiết
2 - Nguyễn Văn Hiệp
3 - Phạm Chí Thành
HỘI-HỌAVẠN VẬTANH VĂN
1 - Vĩnh Tiết
2 - Nguyễn Gia Hội
3 - Trần Thắng
1 - Nguyễn Minh Hòa
2 - Ngô Chí Thiện
3 - Trịnh Nguyên Hùng
1 - Nguyễn Minh Hòa
2 - Nguyễn Gia Hội
3 - Vĩnh Tiết
68-69_4e-3-p1
Hàng 2  
Ngô Chí Thiện, Vũ Đăng Đức, Trần Gia Hưng, Ngô Hùng Việt, Phạm Văn Minh, Lê Hữu Thành, Nguyễn Tôn Nhuận, message Trần Thắng, Nguyễn Hữu Cường.
Hàng 1  
Lê Chơn Dũng, Nguyễn Chí Thành, Ngô Thế Nhân, Phạm Thế Minh, Phạm Phú Trình, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Trung Nam, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Minh Hòa.

message Có tin nhắn

68-69_4e-3-p2
Hàng 2  
Nguyễn Thành Niên, Nguyễn Ngọc Xuân, Vĩnh Tiết, message Nguyễn Gia Hội, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Thành Nhàn, Trịnh Nguyên Hùng, Trịnh Hồng Khương, Trịnh Quang Thạch, Lương Nam Việt.
Hàng 1  
Từ Ngọc Hải, Nguyễn Hùng Sơn, Ngô Quang Đức, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Ngọc Thuận, Trần Hồng Nghiệp, Phạm Đỗ Tuấn Hùng.

message Có tin nhắn

68-69_4e-3-p3
Hàng 2  
Trịnh Quốc Bình, Nguyễn Quang Chi, Nguyễn Khánh Phúc, Nguyễn Tiến Lục, Trần Hữu Thọ, Hồ Thanh Nhã, Châu Đăng Quang, message La Quốc Tuấn, Nguyễn Vinh Khanh, Bùi Anh Tuấn, message Võ Phi Long.
Hàng 1  
Huỳnh Thiện Thanh, Lý Tấn Hưng, Nguyễn Văn Châu, Võ Vĩnh Tấn, Đinh Tấn Liêm, Trần Văn Thành, Lê Nam Hồng, Hoàng Kê Nghiệp.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4e-2Lớp 4e-4 next