Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4e-4
previous Lớp 4e-3
Ban khen danh dự
Châu Hòa Bình
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNCÔNG-DÂN GIÁO-LÝ
1 - Châu Hòa Bình
2 - Vũ Tam Thông
3 - Trần Hoàng Sơn
1 - Huỳnh Tấn Tài
2 - Nguyễn Đặng Khánh
3 - Trần Hoàng Sơn
1 - Châu Hòa Bình
2 - Nguyễn Văn Hưng
3 - Trần Hoàng Sơn
QUỐC-VĂNTOÁN-HỌCSỬ ĐỊA
1 - Nguyễn Tiến
2 - Nguyễn Đặng Khánh
3 - Châu Hòa Bình
1 - Châu Hòa Bình
2 - Nguyễn Văn Hưng
3 - Trần Hoàng Sơn
1 - Phan Như Ngạn
2 - Tô Tiến Đạt
3 - Nguyễn Hữu Duật
HỘI-HỌAVẠN VẬTANH VĂN
1 - Phan Quốc Tuấn
2 - Vũ Tam Thông
3 - Bùi Đức Đạt
1 - Vũ Tam Thông
2 - Huỳnh Tấn Tài
3 - Lê Đức
1 - Huỳnh Tấn Tài
2 - Thân Đức Trí
3 - Châu Hòa Bình
68-69_4e-4-p1
Hàng 2  
Tạ Quang Minh, Phan Quốc Tuấn, Lê Ngọc An, Nguyễn Văn Hùng, message Nhan Thành Vinh, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Đặng Khánh, Hồ Đắc Liêm, Thân Đức Trí.
Hàng 1  
Chung Quốc Kiệt, Châu Kinh Luân, Trương Hiếu Minh, message Bùi Đức Đạt, Vĩnh Quang, Huỳnh Tấn Minh, Nguyễn Hoàng Hùng, Cao Gia Phước, Vũ Đức Nghĩa.

message Có tin nhắn

68-69_4e-4-p2
Hàng 2  
Trần Nguyễn Phúc, Nguyễn Công Hậu, Đoàn Viết Du, Nguyễn Tiến, Trần Đình Quang, Phạm Ngọc Thuần Sơn, Phan Như Ngan, Vũ Tam Thông, Tô Tiến Đạt, Trần Hữu Nhơn.
Hàng 1  
Nguyễn Văn Chánh, message Lâm Hoàng Tùng, Phan Quang Anh, Nguyễn Hữu Duật, Pham Kim Sơn, Nguyễn Quí Huê, message Tô Công Trường, Phạm Phước Lộc, Nguyễn Trung Hỷ.

message Có tin nhắn

68-69_4e-4-p3
Hàng 2  
Trần Khánh Dư, message Phạm Duy Tiến, Hồng Vĩnh Đạt, message Võ Anh Trung, Nguyễn Hồng Quang, Huỳnh Tấn Tài, Trần Thành, Trần Đức Hiếu.
Hàng 1  
Đặng Xuân Sơn, Phạm Hồng Quân, Lê Đức, Trương Vinh Hiển, message Dương Tuấn Kiệt, Dương Hưng Lý, Châu Hòa Bình, Trần Hoàng Sơn.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4e-3