Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 4e-2
previous Lớp 4e-1Lớp 4e-3 next
Ban khen danh dự
Đặng Vũ Bản
KHẢO-HẠCHPHÁP-VĂNQUỐC-VĂN
1 - Đặng Vũ Bản
2 - Lý Công Trúc
3 - Lê Như Kha
1 - Mai Sĩ Lực
2 - Phùng Quang Thiều
3 - Phạm Minh Đạo
1 - Phùng Quang Thiều
2 - Lương Hữu Hoàn
3 - Lê Kim Phước
CÔNG-DÂN GIÁO-LÝSỬ ĐỊATOÁN-HỌC
1 - Trần Văn Út
2 - Nguyễn Anh Dũng
3 - Lê Kim Phước
1 - Phạm Minh Đạo
2 - Lê Như Kha
3 - Vũ Tiến Hỷ
1 - Đặng Ngọc Hòa
2 - Tăng Quốc Hùng
3 - Lê Như Kha
VẠN VẬTHỘI-HỌAANH VĂN
1 - Đặng Vũ Bản
2 - Lê Kim Phước
3 - Hoàng Hữu Cán
1 - Lưu Anh Hùng
2 - Lê Kim Phước
3 - Dư Nhạc Phong
1 - Phạm Công Minh
2 - Đặng Vũ Bản
3 - Nguyễn Hữu Luân
68-69_4e-2-p1
Hàng 2  
Vũ Tiến Hỷ, Nguyễn Xuân Vũ, Lý Thành Danh, Trần Minh Bạch, Nguyễn Ngọc Chung, Phạm Huỳnh Vân, Trịnh Dân An, Trần Hùng Tâm, Bùi Kiến Trung, Lê Tiến Nam.
Hàng 1  
Đống Khắc Thẩm, Hoàng Hữu Can, Lê Đức Việt, Trần Gia Lộc, Lê Quang Đức, Trần Thanh Nguyên, Phạm Mạnh Hùng.
68-69_4e-2-p2
Hàng 2  
Tri Công Hiếu, Phạm Công Minh, Đỗ Việt Cường, Huỳnh Kim Ngân, Ngô Vĩnh An, Lý Công Trúc, Lê Thành Tài, Hồ Vĩnh Thanh, Đỗ Ngọc Quang, Phạm Ngọc Trác.
Hàng 1  
Trần Văn Quang, Lương Hữu Hoàn, Nguyễn Thế Việt, Lê Kim Phước, Nguyễn Quan, Nguyễn Hữu Luân, message Nguyễn Minh Mẫn.

message Có tin nhắn

68-69_4e-2-p3
Hàng 2  
Nguyễn Anh Dũng, Trần Văn Tiên, Tiền Thành Long, message Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Thanh Hương, message Thái Hy Khiêm, Phạm Minh Đạo, Trần Văn Út.
Hàng 1  
Hà Huy Thông, Đặng Ngọc Hòa, Cao Hoài Chương, Lưu Anh Hùng, Tăng Quốc Hùng, Lưu Phụng Hoàng Minh, Lê Như Kha, Đặng Vũ Bản.

message Có tin nhắn

previous Lớp 4e-1Lớp 4e-3 next