Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp Đệ Ngũ 1
Lớp Đệ Ngũ 2 next
Ban khen danh dự
Chung Kỳ Long
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝQUỐC-VĂN
1 - Lê Dũng
2 - Nguyễn Thanh Hùng
3 - Chung Kỳ Long
1 - Chung Kỳ Long
2 - Lê Châu Phong
3 - Nguyễn Thanh Hùng
1 - Lê Dũng
2 - Vũ Năng Hiên
3 - Trần Đừc Tuấn
TOÁN-HỌCPHÁP-VĂNLÝ HÓA
1 - Lê Dũng
2 - Nguyễn Thanh Hùng
3 - Trần Việt Cang
1 - Lê Dũng
2 - Nguyễn Quốc Hưng
3 - Lê Thế Trường
1 - Lê Dũng
2 - Nguyễn Thanh Hùng
3 - Nguyễn Văn Cường
     Nguyễn Kim Lợi
SỬ ĐỊAHỘI-HỌAVẠN VẬT
1 - Đoàn Kim Sơn
2 - Nguyễn Thanh Hùng
3 - Bùi Đăng Khoa
1 - Lê Dũng
     Nguyễn Kim Lợi
2 - Nguyễn Thanh Hùng
3 - Lê Công Tứ
1 - Tạ Minh Anh
2 - Lê Dũng
3 - Vũ Năng Hiên
68-dengu-1-ed
Hàng 5  
Bảo Cường, Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Văn Phước, message Viên Thế Trung, Tống Hoàng Phước, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tấn Sót, Lâm Quốc Toàn, Chung Kỳ Long.
Hàng 4  
message Lê Dũng, Tạ Minh Anh, Nguyễn Văn Long, Trần Việt Cang, Trần Ngọc Phương, Vương Thanh Sĩ, Lê Công Tứ, Bùi Đăng Khoa, message Lê Thế Trường, Lê Thăng.
Hàng 3  
Hạng Minh Châu, Trần Hùng Lĩnh, message Nguyễn Trọng Khôi, message Hoàng Văn Lý, Lý Di Công, Lê Hữu Dũng, Nguyễn Trung Cang, Trần Đức Tuấn, message Vũ Năng Hiền, Cao Thanh Đức, Nguyễn Mạnh Dũng.
Hàng 2  
Ngô Quốc Thắng, message Đoàn Kim Sơn, Nguyễn Hữu Nghĩa, Phan Văn Tâm, message Võ Thanh Tâm, message Lê Châu Phong, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Kim Lợi, Trương Dương Thành, Võ Thành Long, Nguyễn Hữu Phúc.
Hàng 1  
Nguyễn Xuân Phúc, Lê Vĩnh Lợi, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Khắc Toản, Nguyễn Quốc Hưng, Trần Chánh Thể, Trần Ngọc Hoàng, Nguyễn Văn Cường, Trần Trí Nghĩa, Đỗ Đăng Phong, message Tăng Quang Vinh.

message Có tin nhắn

Lớp Đệ Ngũ 2 next