Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9ème 7
previous Lớp 9ème 6Lớp 9ème 8 next
Ban khen danh dự
Tiến Thiện An
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Hữu Tuấn
2 - Lâm Thanh Thọ
3 - Nguyễn Trung Thành
1 - Nguyễn Trung Thành
2 - Phí Trọng Huấn
3 - Trịnh Minh Luân
1 - Nguyễn Trung Thành
2 - Lê Đào Vinh
3 - Tiến Thiện An
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂN
1 - Ngô Văn Vinh
2 - Tiến Thiện An
3 - Nguyễn Văn Thọ
1 - Trần Thiện Tâm
2 - Nguyễn Tiến Dũng
3 - Nguyễn Hữu Tuấn
68-9e-7-ed
Hàng 6  
message Phí Trọng Huấn, message Trần Chung, Lê Hữu Dũng, Dương Chí Hùng, Nguyễn Ngọc Tùng, Lê Hữu Tài, Nguyễn Đắc Khang.
Hàng 5  
Đoàn Quốc Dũng, Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Lâm Trung, Tiến Thiện An, message Nguyễn Phan Long, Trần Công Điện, Nguyễn Đăng Dũng, Phạm Hữu Ái.
Hàng 4  
Trịnh Minh Luân, Tạ Thanh Xuân, Lê Phát Minh, message Nguyễn Trung Thành, message Lâm Thiện Tín, message Phí Trọng Hữu, Huỳnh Quốc Khánh, Bùi Tuấn Dũng.
Hàng 3  
Lâm Thanh Thọ, Huỳnh Văn Hùng, message Ngô Văn Vinh, Lâm Phi Hùng, Nguyễn Hồng Nhựt, message Tô Công Thương, Nguyễn Anh Tuấn, Huỳnh Hữu Tài, Hoàng Ngọc Minh.
Hàng 2  
Trần Anh Tuấn, message Nguyễn Kim Thân, Lê Đào Vinh, Lê Văn Thông, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, message Vương Bá Cảnh, Nguyễn Anh Tiến, message Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Văn Thọ.
Hàng 1  
message Trương Thế Thanh, message Trần Văn Hiệp, Lê Quang Sơn, Nguyễn Hữu Tuấn, Phùng Văn Châu, message Nguyễn Trọng Hùng, Bùi Đình Phác, Trần Thiện Tâm, Tạ Vĩnh Triều, Trương Vĩnh Tài.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9ème 6Lớp 9ème 8 next