Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 9ème 6
previous Lớp 9ème 5Lớp 9ème 7 next
Ban khen danh dự
Châu Xiêu Bàn
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Châu Xiên Bàn
2 - Hoàng Đình Phước
3 - Trịnh Ngọc Huy
1 - Nguyễn Mạnh Hòa
2 - Nguyễn Hữu Hoan
3 - Diệp Thế Sự
1 - Châu Xiên Bàn
2 - Nguyễn Anh Thao
3 - Hoàng Đình Phước
TOÁN-HỌCQUỐC-VĂN
1 - Châu Xiên Bàn
2 - Hoàng Đình Phước
3 - Nguyễn Phú Lâm
1 - Nguyễn Đắc Bình
2 - Trịnh Ngọc Huy
3 - Hoàng Vĩnh Cơ
68-9e-6-ed
Hàng 6  
message Châu Xiên Bàn, Võ Thanh Trúc, Nguyễn Mạnh Hòa, Đinh Quốc Bảo, Trần Khắc Cẩm Châu, Nguyễn Hoài Sơn, Trần Vĩnh Phát, message Trần Quốc Tiến.
Hàng 5  
Cao Văn Sang, Huỳnh Trinh Hùng, Nguyễn Thành Qui, Đỗ Quang Trung, Bùi Chính Trực, message Trịnh Ngọc Huy, Hoàng Đình Phước, Phạm Nguyễn Quang, Đồng Vĩ Quang.
Hàng 4  
Nguyễn Văn Sử, Nguyễn Tiến Long, Ôn Quốc Ngôn, message Đặng Thanh Liêm, message Đặng Tùng Lâm, Dương Chánh Huy, Võ Tấn Thành, Lý Minh Hải, Quách Vĩnh Thuận, Đặng Trường Sơn.
Hàng 3  
Hoàng Vĩnh Cơ, Lê Công Phước, Nguyễn Hữu Hoan, Trần Hữu Khải, message Trần Kim Khánh, Âu Thanh Liêm, Nguyễn Quốc Thọ, message Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Minh Trí.
Hàng 2  
Trần Thi, Nguyễn Ngọc Dũng, message Nguyễn Thành Điệp, Diệp Thế Sự, Trần Hữu Nghiệp, Quách Vĩnh Thảo, Phạm Châu Trí, message Bành Định Quốc, message Lê Đắc Thắng.
Hàng 1  
message Nguyễn Thành Thân, Dương Hồng Cung, Lâm Việt Cường, Nguyễn Phú Lâm, Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Anh Thao, Nguyễn Đắc Bình, message Vĩnh Nguyên, Dương Bá Trọng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 9ème 5Lớp 9ème 7 next