Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8ème 9
previous Lớp 8ème 8Lớp 8ème 10 next
Ban khen danh dự
Mai Ngọc Tùng
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Vương Đình Dũng
2 - Nguyễn Quang Dũng
3 - Đỗ Mạnh Hùng
1 - Hà Phước Hoàng
2 - Nguyễn Quang Dũng
3 - Tăng Kiên
1 - Vương Khánh Cường
2 - Đặng Quang Hùng
3 - Đỗ Quang Sơn
QUỐC-VĂNSỬ ĐỊATOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Hồng Hải
2 - Châu Quang Hiển
3 - Hà Phước Hoàng
1 - Châu Quang Hiển
2 - Nguyễn Hồng Hải
3 - Phan Phụng Tuấn
1 - Châu Quang Hiển
2 - Phan Phụng Tuấn
3 - Đỗ Quang Sơn
68-8e-9-ed
Hàng 5  
Hà Phước Hoàng, Vũ Như Minh, message Ái Chương, message Trần Phương Bình, Gérard Vincent, Trần Minh Đức.
Hàng 4  
message Hồ Ngọc Ẩn, Nguyễn Viết Thống, Lâm Thi Vi, Nguyễn Minh Trung, message Nguyễn Ngọc Lân, Đặng Quang Hùng, Nguyễn Văn Hùng, Trần Ngọc Sơn, message Nguyễn Hoàng Tấn.
Hàng 3  
message Nguyễn Đăng Hòa, Nguyễn Đăng Phái, message Mai Ngọc Tùng, Nguyễn Chí Thanh, Lâm Tấn Cường, Nguyễn Hữu Kim, message Châu Vinh Quang, Dương Đình Dũng, Phạm Phụng Tuấn, Nguyễn Sĩ Dũng.
Hàng 2  
Đỗ Mạnh Hùng, Hoàng Gia Thanh, Võ Thành Nhơn, message Tăng Kiên, Trần Ngọc Hảo, message Trần Trọng Tiến, Tô Ngọc Văn, Thái Quang Tấn, message Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Bửu Lộc.
Hàng 1  
message Vương Khánh Cường, message Nguyễn Quang Dũng, message Châu Quang Hiển, message Dương Thi Tuấn, message Võ Thành Luận, Trần Hữu Phan, message Đặng Ngọc Hiệp, Đặng Đình Nam, Đỗ Quang Sơn, Hồng Ngiọc Dũng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8ème 8Lớp 8ème 10 next