Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 8ème 10
previous Lớp 8ème 9
Ban khen danh dự
Nguyễn Thái Sơn
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Trần Kim Tiến
2 - Nguyễn Thái Sơn
3 - Đỗ Quang Hiển
1 - Đỗ Quang Hiển
2 - Nguyễn Thế Tài
3 - Trần Kim Tiến
1 - Nguyễn Thái Sơn
2 - Trần Kim Tiến
3 - Đỗ Quang Hiển
QUỐC-VĂNSỬ ĐỊATOÁN-HỌC
1 - Trần Kim Tiến
2 - Đỗ Quang Hiển
3 - Vũ Hải
1 - Nguyễn Thái Sơn
2 - Đỗ Quang Hiển
3 - Trần Kim Tiến
1 - Nguyễn Thái Sơn
2 - Trần Kim Tiến
3 - Đặng Tiến Cường
68-8e-10-ed
Hàng 6  
Mai Xuân Thành, Trần Tuấn Kiên, Abdoul Razak, Từ Quốc Tuấn.
Hàng 5  
message Tăng Khắc Hiếu, Vũ Văn Bích, Trần Quế Chi, message Nguyễn Tấn Long, Trịnh Hổ Long, Bùi Quang Anh, Trần Đắc Ngọc, message Nguyễn Thái Sơn.
Hàng 4  
Phan Tiến Dũng, message Nguyễn Văn Đức, message Vũ Hải, message Trần Đình Hoàng, message Dương Quang Khải, message Lý Đức Thắng, message Trịnh Can, Thái Phi Sơn, message Phạm Hữu Tâm.
Hàng 3  
Nguyễn Sanh Dưỡng, message Trần Văn Châu, Ngô Ngọc Linh, message Đỗ Quang Hiển, message Vũ Đình Phùng, Nguyễn Tấn Đức, message Nguyễn Duy Hải, Đặng Tiến Cường.
Hàng 2  
Nguyễn Ngọc Minh, Phạm Xuân Hùng, message Trịnh Đức Thịnh, message Trương Quốc Tuấn, Trần Quốc Việt, message Trần Kim Tiến, Phạm Minh Trí, message Nguyễn Duy Hưng, Trần Công Khanh.
Hàng 1  
Trần Hồng Tín, message Vũ Văn Vĩnh, Dương Ngọc Cẩm, message Nguyễn Thành Thanh, Thái Thủy Nguyên, Nguyễn Hữu Lộc, Lê Anh Tuấn, message Lý Công Trí, Trịnh Ngọc Hùng, message Lê Đắc Huy.

message Có tin nhắn

previous Lớp 8ème 9