Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7ème 5
previous Lớp 7ème 4Lớp 7ème 6 next
Ban khen danh dự
Nguyễn Danh
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Huỳnh Sơn Tùng
2 - Trần Quốc Hoài
3 - Thái Hy Điển
1 - Huỳnh Sơn Tùng
2 - Vũ Hùng Cường
3 - Nguyễn Danh
1 - Huỳnh Sơn Tùng
2 - Trần Quốc Hoài
3 - Thái Hy Điển
QUỐC-VĂNSỬ ĐỊATOÁN-HỌC
1 - Huỳnh Sơn Tùng
2 - Trần Quốc Hoài
3 - Đào Văn Thảo
1 - Huỳnh Sơn Tùng
2 - Trần Quốc Hoài
3 - Thái Hy Điển
1 - Nguyễn Danh
2 - Nguyễn Hữu Phúc
3 - Thái Hy Điển
68-7e-5-ed
Hàng 5  
Trần Quốc Hoài, Nguyễn Đức Tuấn, Võ Doãn Chánh, Hứa Minh Trí, Trương Nam Quang, Trần Mỹ Dũng, Huỳnh Turng Hiếu, message Phạm Công Bình.
Hàng 4  
Lý Văn Sáng, Thái Hy Điển, Huỳnh Tuấn Kiệt, Võ Văn Thắng, Cao Đình Phát, Võ Tuấn Khanh, Đào Văn Thảo, Nguyễn Gia Tuất, Cao Gia Quang, Nguyễn Anh Dũng.
Hàng 3  
Lý Công Tâm, message Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Hạnh, Huỳnh Sơn Tùng, Phan Văn An, Hứa Học Quan, Tất Nghiệp Hồng, Nguyễn Thành Sơn, Dương Thái Tư, message Đặng Quang Lâm.
Hàng 2  
Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Danh, Nguyễn Hùng Phong, Phan Văn Dũng, Bùi Văn Trọng, Nguyễn Thành Ngôn, Phạm Hồng Thạch, Lê Tấn Huỳnh, Phạm Quang Trung, Diệp Quang Phước.
Hàng 1  
message Trương Quang Trung, message Nguyễn Thanh Mai, message Phạm An Nhàn, message Thiều Bửu Minh, Nguyễn Gia Vượng, Đỗ Đắc Đức, message Võ Bá Linh, message Phạm Đức Phú, Nguyễn Hữu Phúc, message Vũ Hùng Cường.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7ème 4Lớp 7ème 6 next