Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7ème 4
previous Lớp 7ème 3Lớp 7ème 5 next
Ban khen danh dự
Ngô Minh Hiền
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Phạm Kim Tước
2 - Bùi Quang Phúc
3 - Nguyễn Hữu Bằng
1 - Tăng Đức Hòa
2 - Ngô Minh Hiền
3 - Lê Ngọc Tuyển
1 - Lâm Trung Nghĩa
2 - Trương Như Ngọc Giao
3 - Bùi Xuân Trí
QUỐC-VĂNSỬ ĐỊATOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Quang Trung
2 - Phạm Kim Tước
3 - Trần Văn Nam
1 - Phạm Kim Tước
2 - Ngô Minh Hiền
3 - Bùi Quang Phúc
1 - Phạm Đức Thắng
2 - Trần Chí Quang
3 - Nguyễn Viết Bằng
68-7e-4-ed
Hàng 5  
Nguyễn Hữu Bằng, Phạm Hoàng Tuấn, Nguyễn Minh Sang, Nguyễn Hồng Ngọc, message Nguyễn Minh Sơn, Paul Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Gia Thành, Nguyễn Anh Dũng, Lâm Trung Nghĩa, Bùi Quang Phúc.
Hàng 4  
Trần Chí Quang, Lê Quang Ấn, Lưu Thế Minh, Lương Thành Lâm, Phạm Hoàng Lâm, message Lâm Quang Trung, Nguyễn Quang Trung, message Phạm Anh Minh, message Ngô Minh Hiền, Tăng Đức Hòa.
Hàng 3  
Nguyễn Phúc Hậu, message Nguyễn Duy Tuấn, Han San Ann, Mai Anh Tuấn, Đồng Trung Đông, Bùi Xuân Trí, message Phạm Kim Tước, message Võ Công Danh, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Đình Khải, Trương Trung Trực.
Hàng 2  
message Huỳnh Kim Sơn, Lý Quang Vinh, Nguyễn Duy Tân, Huỳnh Trường Sơn, Trần Văn Nam, message Nguyễn Thiện Tâm, Trương Như Ngọc Giao, Hứa Minh Luân, message Nguyễn Công Trung, Nguyễn Duy Thanh.
Hàng 1  
Khuất Việt Dũng, message Vĩnh Khoa, message Võ Châu Phong, Phan Trọng Hiếu, message Mạch Tấn Phát, Lý Thanh Long, Lê Ngọc Tuyển, Trần Thanh Hải, Lê Hữu Phương, message Đinh Xuân Dương, Lê Đình Mảnh.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7ème 3Lớp 7ème 5 next