Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7ème 3
previous Lớp 7ème 2Lớp 7ème 4 next
Ban khen danh dự
Hồng Văn Wa
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Quách Vĩnh Kiệt
2 - Hồng Văn Wa
3 - Đỗ Đình Hòa
1 - Bùi Đình Tuấn
2 - Nguyễn Ngọc Tuấn
3 - Đinh Xuân Thái
1 - Hồng Văn Wa
2 - Đặng Quốc Thịnh
3 - Hà Tường
QUỐC-VĂNSỬ ĐỊATOÁN-HỌC
1 - Danh Văn Quang Thành
2 - Nguyễn Bá Tùng
3 - Đỗ Đình Hoàng
1 - Quách Vĩnh Kiệt
2 - Hoàng Văn Trung
3 - Hồng Văn Wa
1 - Nguyễn Vạn Lý
2 - Trần Văn Sang
3 - Quách Vĩnh Kiệt
68-7e-3-ed
Hàng 5  
Vincent Henri, message Nguyễn Văn Phụng, Claude Feydel, Nguyễn Hữu Cổng, Lâm Vĩnh Cần, Nguyễn Anh Dũng, Hồng Văn Wa, Hồ Thanh Liêm, message Danh Văn Quang Thành.
Hàng 4  
Hà Huy Nam, Phan Quốc Dũng, Trần Việt Hùng, Trần Minh Charles, Biện Phước Lợi, message Hồ Khánh Chung, Châu Ngọc Minh, Lê Phi, message Hoàng Văn Trung, Nguyễn Thành Hùng.
Hàng 3  
Đặng Quốc Thịnh, Trang Hồng Quang, Trần Tấn Lộc, Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Ngọc Phát, Tôn Kỳ Vây, Diệp Hùng, Lưu Phước Hải, Passed away Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Minh Định.
Hàng 2  
Nguyễn Ngọc Tuấn, Lâm Việt Hùng, Nguyễn Vạn Thọ, Đinh Xuân Thái, Trần Văn Sang, Bùi Đình Tuấn, Quách Vĩnh Kiệt, message Lâm Ngọc Sơn, Nguyễn Minh Mẫn, Hà Tường, Trần Anh Tuấn.
Hàng 1  
Trần Anh Tuấn, message Nguyễn Bá Tùng, Đinh Đăng Quang, Phạm Tấn Nhứt, message Phạm Ngọc Sơn, Phạm Phú Quý, message Đỗ Đình Hoàng, message Trần Đức Hòa, Nguyễn Vạn Lý, Đào Tiến Dũng.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7ème 2Lớp 7ème 4 next