Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7ème 2
previous Lớp 7ème 1Lớp 7ème 3 next
Ban khen danh dự
Lữ Khánh Hùng
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Quốc Huy
2 - Đặng Chí Khải
3 - Trần Như Thuần
1 - Lữ Khánh Hùng
2 - Hồ Minh Tâm
3 - Triệu Anh Tuấn
1 - Lữ Khánh Hùng
2 - Nguyễn Quốc Huy
3 - Nguyễn Tiết Cang
QUỐC-VĂNSỬ ĐỊATOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Quốc Huy
2 - Đinh Hiếu
3 - Đặng Chí Khải
1 - Đặng Chí Khải
2 - Lữ Khánh Hùng
3 - Nguyễn Quốc Huy
1 - Trần Hồng Chương
2 - Nguyễn Quốc Huy
3 - Nguyễn Tiết Cang
68-7e-2-ed
Hàng 5  
Vũ Đình Thông, Nguyễn Thanh Đạm, Đinh Hiếu, Châu Quang Trung, Ngô Thiên Trương, Nguyễn Công Minh, message Đặng Chí Khải, Triệu Anh Tuấn, Nguyễn Bá Hiển, Trần Văn Thiện.
Hàng 4  
Cao Minh Đạt, message Nguyễn Linh Bằng, Nguyễn Đức Vinh, Hồ Minh Tâm, Đoàn Quốc Hùng, Dương Thiện Lương, Lương Tấn Hoành, Đỗ Quốc Huân, message Hồ Văn Minh, Nguyễn Thế Phùng, message Trần Quốc Khiêm.
Hàng 3  
Đào Trọng Ngĩa, message Vũ Hải, message Lữ Khánh Hùng, message Trần Quốc Bảo, Trần Như Thuấn, message Dư Phước Lộc, Trần Quang Trung, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Minh Sang, Nguyễn Hữu Phúc.
Hàng 2  
Lê Tuấn Đăng, Quách Vĩnh Thành, Nguyễn Ngọc Dũng, Lê Công Danh, Lê Anh Tuấn, Vương Tuấn Dũng, Trần Văn Sinh, message Trần Tiến Hoàng Minh, Trần Hồng Chương, message Bùi Hữu Phước.
Hàng 1  
Bành Thanh Hải, message Trần Chánh Thiện, Tăng Văn Trung, Huỳnh Anh Kiệt, message Dương Tuấn Dũng, Lâm Thế Cương, Trần Như Thuần, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thành Nam, message Nguyễn Tiết Cang.

message Có tin nhắn

previous Lớp 7ème 1Lớp 7ème 3 next