Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 7ème 1
Lớp 7ème 2 next
Ban khen danh dự
Bùi Đạt
KHẢO-HẠCHCÔNG-DÂN GIÁO-LÝPHÁP-VĂN
1 - Nguyễn Bạch Thủy
2 - Bùi Đạt
3 - Nguyễn Trần Quốc
1 - Đào Xuân Cường
2 - Bùi Đạt
3 - Nguyễn Công Thành
1 - Nguyễn Trần Quốc
2 - Bùi Đạt
3 - Trần Trí Hồng
QUỐC-VĂNSỬ ĐỊATOÁN-HỌC
1 - Nguyễn Bạch Thủy
2 - Nguyễn Trần Quốc
3 - Ngô Như Huy
1 - Lâm Thành Phương
2 - Huỳnh Phước Thọ
3 - Nguyễn Bạch Thủy
1 - Nguyễn Bạch Thủy
2 - Tự Do Minh Dũng
3 - Trần Trí Hồng
68-7e-1-ed
Hàng 5  
message Trương Vĩ Hùng, Tự Do Minh Dũng, Trần Trí Hồng, Lê Toàn Thắng, Lưu Đức Dũng, Bùi Đạt, Ngô Tư Hán, message Lê Văn Tùng, Nguyễn Mạnh Hùng, Phan Hùng Minh.
Hàng 4  
message Lưu Thành Trung, Nguyễn Nam Thành, message Lâm Thành Phương, Trương Công Hải, message Trần Trọng Nghĩa, message Nguyễn Bạch Thủy, Trịnh Khương Mạnh, Nguyễn Văn Tuấn Tú, Tăng Minh Giám, message Nguyễn Trọng Tâm.
Hàng 3  
Nguyễn Xuân Loan, message Nguyễn Trần Quốc, Võ Văn Mười, Đào Xuân Cường, message Ngô Sĩ Hào, message Phạm Công Định, message Hoàng Trọng Tuấn, Huỳnh Đức Long, Hoàng Minh, Đinh Mạnh Chí.
Hàng 2  
Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Cao Trí, Trương Công Khanh, Ngô Như Huy, Trần Văn Hương, Huỳnh Phước Thọ, Trịnh Khánh Hoàng, message Nguyễn Ngọc Ẩn, message Lê Ngọc Tuấn, Dương Hoàng Thanh.
Hàng 1  
Trần Văn Tuyến, message Nguyễn Chí Mỹ, message Trần Văn Thanh Sơn, Nguyễn Quang Minh, message Lê Phi Hổ, message Đỗ Kỳ Phúc, Nguyễn Hòa Bình, message Nguyễn Công Thành, message Nguyễn Ngọc Phú, message Nguyễn Ngọc Sĩ.

message Có tin nhắn

Lớp 7ème 2 next