Taberd.org Lasan Taberd
   

Kỷ yếu
Lớp 6ème 6
previous Lớp 6ème 5Lớp 6ème 7 next
Ban khen danh dự
Lê Ngọc Hải
KHẢO-HẠCHQUỐC-VĂNPHÁP-VĂN
1 - Lê Ngọc Hải
2 - Vaing Lang Sơn
3 - Nguyễn Thiện Duyên
1 - Vaing Lang Sơn
2 - Lê Ngọc Hải
3 - Nguyễn Thiện Duyên
1 - Nguyễn Thiện Duyên
2 - Nguyễn Hữu Phương
3 - Vaing Lang Sơn
ANH VĂNTOÁNSỬ ĐỊA
1 - Lê Ngọc Hải
2 - Nguyễn Thiện Duyên
3 - Lê Phát Vinh
1 - Lê Ngọc Hải
2 - Nguyễn Thiện Duyên
3 - Lưu Khắc Thành
1 - Nguyễn Thiện Duyên
2 - Trần Cao Tiến
3 - Lê Phát Vinh
THƯỜNG-THỨC
1 - Lê Ngọc Hải
2 - Nguyễn Quyền Trương
3 - Nguyễn Thiện Duyên
68-6e-6-ed
Hàng 6  
Lê Ngọc Hải, Trần Bá Chương, Đỗ Hữu Nghĩa, Nguyễn Hữu Phương.
Hàng 5  
Trần Quốc Thịnh, Vũ Đức Vụ, Nguyễn Viễn Thông, Lê Quí Tài, Lê Phát Vinh, Nguyễn Tấn Tước, Lê Trần Trung, Vương Kiến Thành, Vaing Lạng Sơn, Lưu Khắc Thành.
Hàng 4  
Đặng Đức Hiếu, Nguyễn Đình Thân, Trần Cao Tiến, Đỗ Bá Việt, Phạm Công Thành, Lê Ngọc Toản, Diệp Hòa Hiệp, Long Tann, Đoàn Hồng Điểm, Trần Đình Hòa.
Hàng 3  
Võ Duy Phương, Nguyễn Dân Tâm, Vũ Mạnh Thắng, Mai Hữu Tín, Lê Tấn Thành, Nguyễn Thiện Duyên, Đào Minh Trí, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Việt Thông, Vũ Quốc Trường.
Hàng 2  
Vũ Hoàng Dũng, Trịnh Hữu Nhân, Nguyễn Duy Minh Dũng, Huỳnh Tấn Trí, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Phước Hậu, Đoàn Anh Tú, Lê Quang Trí, Trương Ngọc Thạch, Lê Minh Tuấn.
Hàng 1  
Lê Quang Toàn, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Nam Hải, Nguyễn Tấn Phương, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Đăng Trường, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Thận Trọng, Nguyễn Quyền Trương, message Lưu Hữu Ni, Lê Nhơn Trung.

message Có tin nhắn

previous Lớp 6ème 5Lớp 6ème 7 next